معاون آموزشی

 دکتر موسوی  

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدعلیرضا موسوی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: seyyedarm@yahoo.com

تلفن تماس: 38262005-083