معاون آموزشی

 دکتر اکبر برزگر

نام و نام خانوادگی: دکتر اکبر برزگر

مدرک تحصیلی: دکتری بهداشت حرفه ای 

پست الکترونیک:  Barzegarakbar@gmail.com

تلفن تماس: 38262005-083