معرفی کمیته ارتقاء دانشکده

کمیته منتخب و تخصصی به منظور رسیدگی، اظهار نظر و ارزیابی صلاحیت علمی- پژوهشی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد. در کمیته های مذکور به بندهای مختلف پرونده داوطلب امتیاز داده می شود و در پایان صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق نامه ها، تاییدیه ها، جزوات، مقالات، کتب و سایر مدارک داوطلبان  به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ارسال می گردد.

اعضای کمیته منتخب ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر یحیی پاسدار( استادیار)
 2. معاون آموزشی: دکتر مجتبی لیمویی (دانشیار)
 3. معاون پژوهشی: دکتر مقداد پیرصاحب (دانشیار)- دبیر کمیته ارتقاء
 4. دکتر منصور رضایی (استادیار)
 5. دکتر فرید نجفی (دانشیار)
 6. کارشناس امور ارتقاء دانشکده: مهندس راضیه خاموطیان

 

اعضای کمیته تخصصی ارتقاء دانشکده بهداشت

 1. رییس دانشکده: دکتر یحیی پاسدار( استادیار)
 2. معاون آموزشی: دکتر مجتبی لیمویی (دانشیار)
 3. معاون پژوهشی: دکتر مقداد پیرصاحب (دانشیار)- دبیر کمیته ارتقاء
 4. دکتر علی الماسی (استاد)
 5. دکتر رستم قربانی (دانشیار)
 6. یک نفر متخصص مرتبط با عرصه تخصصی پرونده ارتقاء در دست بررسی
 7. کارشناس امور ارتقاء دانشکده: مهندس راضیه خاموطیان

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۰۱