• پروندة آقایان دکتر امیرحسین هاشمیان و دکتر احسان صادقی جهت ارتقاء علمی از استادیاری به دانشیاری در دست بررسی می باشد. 14/10/92
  • پرونده آقای مهندس حاجیعلی یارتیره جهت ارتقاء از مرتبه مربی به استادیاری در دست بررسی می باشد.14/10/92
  • پرونده آقای دکتر بهزاد کرمی متین جهت ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری در تاریخ 28/8/92 به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه ارسال گردید.
  • جلسه کمیته تخصصی با موضوع ارتقاء آقای دکتر بهزاد کرمی متین در تاریخ 25/8/92 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.
  • جلسه کمیته منتخب با موضوع ارتقاء آقای دکتر بهزاد کرمی متین در تاریخ 18/8/92 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد.

تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۳۰