آزمایشگاه سموم آفت کش

یکی از علل بسیار مهم شکست در کنترل شیمیایی برخی از بندپایان حائز اهمیت بهداشتی، توسعه مقاومت در این بندپایان نسبت به سموم حشره کش است. آلودگی اماکن انسانی به آفات بهداشتی که در انتقال بیماری به انسان نقش دارند، ضرورت کنترل آفات مذکور را نشان می دهد.
یکی از راه های کنترل آفات و ناقلین بیماری ها، روش شیمیایی است. در این روش از مصرف سموم حشره کش علیه حشرات و آفات بهداشتی استفاده می گردد، تا بدین وسیله باعث کاهش وفور و تقلیل جمعیت آنها شود.
آزمایشگاه سموم آفت کش یک آزمایشگاه تحقیقاتی بوده که طرح های پژوهشی را در رابطه با مقاومت بندپایان نسبت به سموم آفت کش به اجرا در می آورد.
موضوعات مختلفی که در این آزمایشگاه تحت بررسی می باشد، به شرح ذیل قابل ذکراست :
  • تشخیص مقاومت به سموم حشره کش.
  • شناسایی مکانیسم های مقاومت به سموم حشره کش.
  • بیوشیمی مقاومت به سموم حشره کش.
  • ژنتیک مقاومت به سموم حشره کش.
  • تعیین راهبردهای مبارزه شیمیایی با آفات بهداشتی و ناقلین بیماری ها و برنامه مدیریت مقاومت آنها به سموم حشره کش.