آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی

  به ابعاد 10×6 متر میز ، کابینت بندی و کامل جهت آزمایشات شیمیایی و کنترل کیفی مواد غذایی مجهز به دستگاههای ذیل می باشد:

  1. کوره الکتریکی
  2. رفرکتومتر
  3. روتاری
  4. هودشیمیایی
  5. pH meter
  6. اسپکتروفتومتر

موارد 1-6 آزمایشگاه تحقیقاتی تغذیه به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ آبان ۱۳۹۲ ۱۴:۲۵