اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان مربوطه

اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی  ورودی مهرماه 92اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی مهرماه 92
اسامی اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی ورودی مهرماه 92اسامی اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی ارشد آمار زیستی ورودی مهرماه 92

 

 اسامی اعضای هیئت علمی

تعداد مجاز داشتن دانشجو

(به عنوان استاد راهنما)

تعداد دانشجویان 

تعداد ظرفیت باقیمانده

تعداد مقالات ISI استخراج شده از پایان نامه

اسامی دانشجویان

 دکتر الماسی  5  5  0  

 مرضیه نادری

زینب رستم خانی

سمیه عازم نیا

یونس یوسفی

لیلا یاوری

 دکتر پیرصاحب  5  3  2  

 معصومه بیک محمدی

اسماعیل عزیزی

زهرا رضایی گزل آباد

 

دکتر  سلطانیان

 5  1  4    محمد دیهیم
 

دکتر درایت

 5  2  3  

 فاطمه عبدی

 آمنه حسن پور

 

دکتر هاشمیان

 5  0  5    
 

دکتر بیکی

 5  0  5    
 

دکتر نجفی

 5  0  5    
 

دکتر رضایی

 5    5    تاریخ بروزرسانی : ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۱۶:۴۷