انجمن های علمی دانشجویی دانشکده بهداشت:

بهداشت محیط

بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

انجمن چسماند

بهداشت مواد غذایی

دیابت

آمار زیستی