هدف:
ارتقای نظام آموزشی از طریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی پژوهشی و عرصه خدمات تخصص به جامعه.


فعالیت های مورد انتظار:
- همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سولات آزمون ها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)
- مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظر سنجی از دانشجو مدیران گروه همکاران و خود ارزیابی
- مشارکت در تدوین فرم های ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی
- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی
- تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروه های آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم
- ارزشیابی پیشرفته تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها عملکرد مهارت ها بررسی مشکلات تحصیلی افت تحصیلی موفقیت تحصیلی و ...)
- تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی (سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا امکانات تجهیزات تسهیلات و فعالیت های های آموزشی اجرایی و پژوهشی شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده بالین درمانگاه بیمارستان)
-مشارکت همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
- همکاری در اجرای در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروه ها با نظارت EDC
- گزارش شاخص های آموزشی دانشکده بیمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی
-نظر سنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی - استاد - آزمون)
- پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
- بررسی و ارائه پیشنهادی جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی-  استاد - آزمون و دانشجویان)
- تهیه بانک اطلاعات رزومه اساتید و به روز نمودن آنها درایان هر ترم تحصیلی
- ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
- مشارکت با مرکزمطالعات دانشگاه در بازگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
- ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه
- اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامه های اداری ارتقاء و ترفیع سالیانه
- تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری EDC
- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده