تماس با ما

:email:آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د فارابی - دانشکده بهداشت 

 

:mailbox_with_mail:کدپستی: 6719851351

 

:e-mail:پست الکترونیک: fac_hygiene@kums.ac.ir

پیش شماره کرمانشاه  083

نام واحد   شماره تلفن 
 تلفنخانه   38264447
 دفتر ریاست و معاونت آموزشی    38262005
 معاونت اداری مالی   38264164
 رئیس اداره امور عمومی   38270443
 حسابداری 38261006-7 
 مدیر امور پژوهشی  38264165
 اداره آموزش  38264004
 کتابخانه  38263503

نام واحد   شماره تلفن 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای   38270056
 گروه مهندسی بهداشت محیط  38264165
 گروه آمار و اپیدمیولوژی  35262052
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  38262052
مرکز تحقیقات  38281991
دورنگار  38263048