تماس با ما

:email:آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ایثار - جنب م.آ.د فارابی - دانشکده بهداشت 

 

:mailbox_with_mail:کدپستی: 6719851351

 

:e-mail:پست الکترونیک: fac_hygiene@kums.ac.ir

پیش شماره کرمانشاه  083

نام واحد  

شماره تلفن 

 تلفنخانه

  38264447

 دفتر ریاست و معاونت آموزشی 

  38262005

 معاونت اداری مالی

  38264164

 رئیس اداره امور عمومی

  38270443

 حسابداری

38261006-7  

 مدیر امور پژوهشی

 38264165

 اداره آموزش

 38264004

 کتابخانه

 فناوری اطلاعات (IT)

 کارگزینی

 38263503

37102019

37102017

نام واحد   شماره تلفن 
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای   38270056
 گروه مهندسی بهداشت محیط  38264165
 گروه آمار و اپیدمیولوژی  35262052
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  38262052
مرکز تحقیقات  38281991
دورنگار  38263048