آدرس پستی: کرمانشاه - میدان ايثار - جنب م.آ.د  فارابی - دانشکده بهداشت 

 کدپستی: 6719851351

پست الکترونیک: fac_hygiene@kums.ac.ir

تلفن: با کد 083

نام واحد  شماره تلفن 
 تلفنخانه 38264447
 دفتر ریاست و معاونت آموزشی 38262005
 معاونت اداری مالی 38264164
 رئیس اداره امور عمومی 38270443
 حسابداری 38261006-7
 مدیر امور پژوهشی 38264165
 اداره آموزش 38264004
 کتابخانه 38263503
 گروه علوم تغذیه 38262052
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای  38270056
 گروه مهندسی بهداشت محیط 38264165
 گروه صنایع غذایی 38262052
 گروه آمار و اپیدمیولوژی 35262052
گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 38262052
مرکز تحقیقات 38281991
دورنگار 38263048