واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت با هدف کلی ارتقاء سطح کیفیت آموزش در دانشکده بهداشت و به منظور ارتقا دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشکده در امر خطیر آموزش، بر اساس نیازهای جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است و در راستای تحقق اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گام بر می دارد. واحد توسعه آموزش (EDO) دانشکده بهداشت با هدف کلی ارتقاء سطح کیفیت آموزش در دانشکده بهداشت و به منظور ارتقا دانش و عملکرد اعضای هیئت علمی دانشکده در امر خطیر آموزش، بر اساس نیازهای جامعه فعالیت خود را آغاز نموده است و در راستای تحقق اهداف کلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گام بر می دارد.

مقدمه:
دفاتر توسعه آموزش پزشکی تحت نظر روسای دانشکده ها و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه به منظور پیشبرد اهداف ارتقاء کیفیت آموزش دانشگاه در هر دانشکده تشکیل شده اند.
رسالت:
هدف کلی دفتر توسعه آموزش در راستای تحقق اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، بهبود، ارتقا و توسعه کیفیت آموزشی از طریق موارد زیر است:
1 . ارزشیابی در راستای توسعه آموزش در حیطه های برنامه، اعضای هیئت علمی و دانشجویان
2 . برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی
3 . نیازسنجی و سیاستگزاری آموزش اعضای هیئت علمی
4 . هدایت اعضای هیات علمی بسوی انجام تحقیق در زمینه آموزش
5 . جلب مشارکت دانشجویان مستعد و علاقه مند جهت همکاری


شرح وظایف و محورهای کلی وظایف دفاتر توسعه عبارتند از:
1 . برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی(ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه ریزی آموزشی از قبیل تدوین برنامه آموزشی، طرح دوره، طرح درس)
2 . همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
3 . مشارکت در هدایت، اجرا و نظارت ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی
4 . ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
5 . مشارکت در هدایت، انجام و نظارت ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های آموزشی

6 . ارائه مشاوره و  مشارکت در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش (انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های نوین آموزش و ارزشیابی و موضوعات کاربردی در آموزش نظیر تئوری های نوین یادگیری مهارت های ارتباطی نیاز سنجی آموزشی و....)
7 . مشارکت در انجام نیاز سنجی اعضای هیأت علمی و جذب نظرات آنها
8 . تقویت و تجهیز کتابخانه دانشکده و دفتر توسعه باهدف برطرف کردن نیاز اعضاء هیأت علمی علاقه مند به منابع معتبر و جدید در زمینه آموزش پزشکی
9 . برقراری ارتباط مستمر با دانشجویان مستعد و علاقه مند به مباحث آموزش پزشکی و درگیر کردن آنها در فعالیت های واحد.
10 . شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده و برقراری ارتباط مداوم با مدیران گروه های آموزشی.


ساختار دفتر توسعه آموزش در دانشکده ها:
اعضای پیشنهادی جهت عضویت و فعالیت در دفتر توسعه آموزش دانشکده به شرح زیر می باشد:
1 . ریاست دانشکده
2 . معاون آموزشی دانشکده
3 . سرپرست دفتر توسعه آموزش
4 . کارشناس دفتر توسعه آموزش
5 . یک نفر نماینده از هر گروه آموزشی
6 . اعضاء هیات علمی علاقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش


اعضای پیشنهادی EDO مراکز آموزشی درمانی :
1 معاون آموزشی بیمارستان (به عنوان مسئول - EDO )
2 مدیران گروه های فعال آموزشی بیمارستان -
3 دو یا سه نفر از اعضای هیأت علمی بیمارستان مربوطه (ترجیحاً از اعضای فعال و علاقمند به آموزش - پزشکی به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان)
 4 - حداقل یک نفر کارشناس EDO  (ترجیحاً از کارشناسان فعال آموزشی) به انتخاب معاون آموزشی بیمارستان و با هماهنگی ریاست بیمارستان


ساختار شورای EDO دانشکده:

رییس و معاون آموزشی دانشکده، مسئول EDO دانشکده و حداقل 3 نفر عضو هیات علمی علاقه مند به امور آموزشی حداقل کمیته های دفاتر توسعه دانشکده ها شامل:
 کمیته ارزشیابی
 کمیته برنامه ریزی آموزشی
 کمیته آموزش اساتید
 کمیته پژوهش در آموزش

 

فعالیت ها به تفکیک کمیته های موضوعی دفاتر توسعه :

  کمیته ارزشیابی:

هدف:
ارتقای نظام آموزشی ازطریق ارزشیابی تمام عناصراین نظام اعم درونداد، فرآیند و برون داد و ارتقای کمیت و کیفیت اجرای برنامه های آموزشی، پژوهشى و عرضه خدمات تخصصى به جامعه .
فعالیت های مورد انتظار:
1 . همکاری با EDC برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل سوالات آزمونها در دانشکده ها (هماهنگی با اساتید جهت ارسال به موقع اصل سوالات آزمون و پاسخنامه های دانشجویان و کلید پاسخنامه)
2 .  مشارکت و همکاری به منظور اصلاح و تدوین فرم های نظرسنجی از دانشجو، مدیران گروه، همکاران  و خود ارزیابی
3 . مشارکت در تدوین فرم های ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی
4 . انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی
5 . تشکیل سیستم ارزشیابی مستمر گروه های آموزشی و کنترل و پایش عملکرد این سیستم
6 .ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان (شاخص های ارزشیابی مناسب توانایی ها، عملکرد، مهارت ها، بررسی مشکلات تحصیلی، افت تحصیلی، موفقیت تحصیلی و...)
7 . تهیه بانک اطلاعات ارزشیابی (سیستم آموزشی و اطلاعات مربوط به فضا، امکانات، تجهیزات، تسهیلات و فعالیت های آموزشی، اجرایی و پژوهشی، شاخص های آموزشی و تخصصی دانشکده، بالین، درمانگاه، بیمارستان)
8 . مشارکت ، همکاری و پیگیری انجام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی با نظارت EDC
9 . همکاری در اجرا در جهت بهبود روند ارزیابی بیرونی در گروه ها با نظارت EDC
10 . گزارش شاخص های آموزشی دانشکده ،بیمارستان و ارائه راهبردهای رفع نواقص احتمالی
11 . نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون)
12 . پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
13 . بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی (برنامه درسی/ استاد/ آزمون و دانشجویان)
14 . تهیه بانک اطلاعاتی رزومه اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
15 . ارائه مشاوره و مشارکت در برگزاری روش های نوین ارزیابی دانشجویان
16 . مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در بازنگری فرم ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی
17 . ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان و ارسال برگه های ارزشیابی به مرکز توسعه
18 . اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی در مورد آئین نامههای اداری، ارتقاء و ترفیع سالیانه
19 . تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی سالانه در راستای این اهداف با همکاری EDC
20 . ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 کمیته برنامه ریزی آموزشی:
هدف:
ارتقای کیفیت برنامه های درسی درگروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی
فعالیت های مورد انتظار:
1 . انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده
2 . بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
3 . ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک...
4 . ارزشیابی طرح درس اساتید و ارائه بازخورد به آنان
5 . ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
6 . نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
7 . همکاری و پیگیری ارائه طرح درس Plan) lesson ( و طرح دوره course plan) )
8 . بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
9 . پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس (نظری و بالینی)
10 . تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی (اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و ...)
11 . مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس
12 . تعیین اهداف کوتاه مدت در راستای فعالیتهای فوق الذکر و تدوین برنامه عملیاتی در راستای این اهداف با همکاری EDC
13 . ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده


 کمیته آموزش اساتید:
هدف :
ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش.
فعالیت های مورد انتظار:
1 . مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز
2 . نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
3 . تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی
4 . اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها
5 . جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده
6 . همکاری با EDC درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده
7 . توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش
8 . اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان
9 . ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده


 کمیته پژوهش در آموزش:
هدف :
هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پالایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی میباشد
1 . برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرحهای پژوهشی در کمیته پژوهش در آموزش
2 . بررسی، تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهشی در حوزه آموزش
3 . حمایت و تشویق اعضای هیئت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
4 . هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
5 . تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
6 . اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی
7 . ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه ،جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی
8 . مشاوره، مشارکت و همکاری در طراحی و اجرای طرحهای پژوهش در آموزش
9 . مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
10 . ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

نحوه تعامل دفتر توسعه آموزش دانشکده (EDO) با مرکز مطالعات و توسعه آموزش

علوم پزشکی دانشگاه ( EDC :)
1 . کلیه فعالیت های دفتر توسعه آموزش دانشکده زیر نظر ریاست دانشکده و در راستای سیاست ها و با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه انجام می پذیرد.
2 . دفتر توسعه آموزش دانشکده موظف به ارسال گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه خواهد بود.
3 . جلسات مشترک مرکز مطالعات و توسعه آموزش با دفتر توسعه آموزش بر حسب ضرورت و نیاز تشکیل خواهد گردید.


سایر کمیته های پیشنهادی:


 کمیته آموزش پاسخگو:
فعالیت های مورد انتظار:
1 . برقراری مسیر تعامل و همکاری آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای بین گروه های آموزشی دانشکده با هدف پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه
2 . تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی
3 . ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه
4 . ارائه طرح های تحقیقاتی و ژورنال کلاب در جهت تقویت شناخت دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشکده با مفاهیم آموزش پاسخگو
5 . برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورزی و ارائه راهکار به مرکز مطالعات


 کمیته استعدادهای درخشان :
هدف:
شناسایی و ارتقای توانمندی و مهارت دانشجویان مستعد و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان جهت دستیابی به بهترین جایگاه علمی و حرفه ای در آینده.
فعالیت های مورد انتظار:
 1 . همکاری با واحد استعداد درخشان مرکز مطالعهات و توسعه در جهت شناسایی و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آین نامه های وزارتی در راستای شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و خلاقیت و تسهیل فعالیت ایشان
2 . شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی دانشجویان استعداد درخشان دانشکده و معرفی آنان به کمیته استعداد درخشان EDC
3 . فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات موجود ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده


کمیته جشنواره مطهری:
فعالیت های مورد انتظار:
با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات و توسعه:
1 . اطلاع رسانی در زمینه زمان، محورها و شرایط شرکت در جشنواره مطهری
2 . مشاوره، مشارکت و همکاری جهت تهیه و اجرای فرایندهای آموزشی حول محورهای تعیین شده جشنواره مطهری
3 . جمع آوری فرایندها در تاریخ تعیین شده مطابق با فرمت وزارتخانه


کمیته علمی آموزش اخلاق و منش حرفه ایی:
هدف :
تدوین نظام آموزش اخلاق و منش حرفه ایی
فعالیت ها :
1- مشاوره و مشارکت در تدوین - چارچوبهای آموزش اخلاق و منش حرفه ای
2- تبیین - چارچوب تدوین کدها و استانداردهای اخلاق حرفه ایی هر رشته
3- تیامح ، شناسایی و تشویق موارد برجسته