ردیف

رشته ومقطع تحصیلی

ورودی سال

نام استاد مشاور

تعداد دانشجویان

1

ترم اول کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

اول 99-98

دکتر ستار رضایی

2

ترم سوم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

اول 98-97

دکتر کاظمی

3

ترم چهارم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دوم 97-96

دکتر کاظمی

4

ترم ششم کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

دوم 96-95

دکتر کرمی متین

5

ترم دوم کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

اول 98-97

دکتر کرمی متین

6

ترم چهارم کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

اول 97-96

دکتر کاظمی

1

ترم اول کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

اول 99-98

دکتر الماسی: 15

دکتر اسدی:  15

2

ترم سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

اول 98-97

دکتر محمدی: 10

دکتر موسوی: 9

3

ترم پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

اول 97-96

دکتر پیرصاحب: 15

دکتر محمدی: 5

4

ترم هفتم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت محیط

اول 96-95

دکتر هیوا حسینی: 10

دکتر هوشیار حسینی : 10

5

ترم اول کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

اول 99-98

دکتر موسوی

6

ترم سوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

اول 98-97

دکتر هیوا حسینی: 4

دکتر هوشیار حسینی : 4

1

ترم اول کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 99-98

دکتر قره گوزلو-  دکتر ندری

2

ترم سوم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 98-97

مهندس یارتیره- دکتر امیدی

3

ترم پنجم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 97-96

دکتر برزگر

4

ترم هفتم کارشناسی پیوسته مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 96-95

دکتر قنبری

5

ترم اول کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 99-98

دکتر قره گوزلو

6

ترم سوم کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

اول 98-97

دکتر قنبری

1

ترم اول کارشناسی ارشد آمارزیستی

اول 99-98

دکتر الماسی

2

ترم سوم کارشناسی ارشد آمارزیستی

اول 98-97

دکتر هاشمیان

1

ترم اول کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

اول 99-98

دکتر اشتریان

2

ترم سوم کارشناسی ارشدآموزش بهداشت

اول 98-97

دکتر جلیلیان

1

ترم اول کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

اول 99-98

دکتر عبدلی

2

ترم سوم کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

اول 98-97

دکتر رضائیان