معاون پژوهشی

 دکتر قنبری   

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود قنبری

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 پست الکترونیک: mghanbari@kums.ac.ir

تلفن تماس: