معاون پژوهشی

 دکتر مقداد پیرصاحب

نام و نام خانوادگی: دکتر مقداد پیرصاحب

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: mpirsaheb@yahoo.com

تلفن تماس: 38264165-083