معاون پژوهشی

 دکتر قنبری   

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود قنبری

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

 پست الکترونیک: mghanbari@kums.ac.ir

تلفن تماس:

:busts_in_silhouette:

معاونت پژوهشی یکی از معاونت های دانشکده بهداشت است که وظیفه کلی آن ساماندهی امور پژوهشی در دانشکده می باشد. این معاونت بعنوان نخستین رسالت خود, مسئولیت تنظیم سیاست ها و عناوین پژوهشی دانشکده به نحو هماهنگ با سیاست های دانشگاه، و در مرحله بعد مسئولیت هدایت پژوهشگران محترم در جهت اجرای سیاست ها و نظارت بر حسن اجرای آنها را برعهده دارد.

:memo: 

در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت در زمینه های ذیل فعالیت دارد :

1-     هماهنگی در جهت تشکیل شورای پژوهشی دانشکده و پیگیری مصوبات آن

2-      ارزشیابی طرح های تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها :

  • دریافت طرح های تحقیقاتی، از سوی گروه های آموزشی که می بایستی براساس اصول و ضوابط معاونت پژوهشی دانشگاه تدوین شده باشد، تشکیل شورای پژوهشی و اعلام نظر شورا به صورت کتبی به مجریان، پیگیری جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسی و کارشناسی اصلاحات انجام شده و آماده سازی طرح ها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، زمانبندی تشکیل شوراها جهت ارائه طرح ها و هماهنگی های لازم جهت آماده سازی طرح های مصوب شورای دانشکده برای جلسات اولویت بندی، ارسال طرح های مصوب به معاونت پژوهشی دانشگاه، انجام مکاتبات لازم، تحویل گزارش نهایی از مجریان و داوری آنها و صدور گواهی پایان طرح برای معاونت پژوهشی دانشگاه.

3-     همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها:

  •  پیگیری و تصویب پایان نامه ها در قالب طرح های پژوهشی

4-     پیگیری نامه های ارسالی و ارجاع شده به معاونت پژوهشی و در صورت لزوم پاسخ به آنها

5-      اطلاع رسانی مناسب جهت اساتید و دانشجویان از همایش ها و اطلاعیه های پژوهشی و رسیدگی به نامه های ارجاعی به واحد

6-     ایجاد بانک اطلاعاتی - پژوهشی مربوط به فعالیت های پژوهشی از جمله مقالات چاپ شده اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان

7-     برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی:

  • در معاونت پژوهشی پس از بررسی و نیاز سنجی دانشجویان و پژوهشگران و پرسنل شاغل در دانشکده،  کارگاه های آموزشی- پژوهشی برگزار می گردد. از جمله این کارگاه ها می توان به کارگاه روش تحقیق، مقاله نویسی، جستجو در پایگاه های علمی،  SPSS  و ... اشاره نمود.

8-     پیگیری امور مربوط به ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشکده

9-     انجام امور مربوط به تبدیل پایان نامه های کارشناس ارشد به کتاب