نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده بهداشت

حوزه ریاست

ریاست

رئیس دانشکده

معاونین

معاون آموزشی

معاون اداری مالی

معاون پژوهشی

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

امور عمومی

حسابداری

کارگزینی

تدارکات

انبار

خدمات

کارشناس امین اموال

واحد TDO

آموزش

معرفی معاونت آموزشی

معاون آموزشی

سرپرست و کارشناسان

شورای آموزشی دانشکده

مدیریت بین الملل

تحصیلات تکمیلی

مدیر تحصیلات تکمیلی

گروه های آموزشی

آمار زیستی

دکتری آمار زیستی
کارشناسی ارشد آمار زیستی
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

مهندسی بهداشت حرفه ای

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

مهندسی بهداشت محیط

دکتری مهندسی بهداشت محیط
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سرفصل دروس
برنامه مدون
برنامه هفتگی
اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

شورای تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ها و بخشنامه ها

راهنمای پایان نامه و فرم های مورد نیاز

چارت مراحل تصویب و اجرای پایان نامه

دانشجویان کارشناسی ارشد

آمار زیستی

آموزش بهداشت

اپیدمیولوژی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

دانشجویان دکتری

آمار زیستی

مهندسی بهداشت محیط

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان مربوطه

پایان نامه های مربوط به اساتید

برنامه کارگاه های تابستان

اعضای هیئت علمی

بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی

ورود نمرات اساتید

برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

آمار زیستی

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

اپیدمیولوژی

بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

مقالات اساتید

اساتید مشاور

مسئول اساتید مشاور

لیست اساتید مشاور

اداره آموزش

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دعوتنامه حضور اساتید در کلاس درس نیمسال اول 99-98

اساتید دانشکده بهداشت

اساتید خارج از دانشکده بهداشت و گروه معارف

طرح درس

گروه آمار زیستی

گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

گروه اپیدمیولوژی

گروه بهداشت عمومی

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه مهندسی بهداشت محیط

اساتید مشاور

برنامه مدون

بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

سرفصل دروس

بهداشت عمومی

مهندسی بهداشت حرفه ای

مهندسی بهداشت محیط

آیین نامه ها

دوره های کاردانی و کارشناسی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مقررات آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان

واحد توسعه آموزشEDO

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

سرپرست آزمایشگاه ها

آلودگی هوا

ارگونومی

ایمنی و تهویه صنعتی

پسماندها

تحقیقات پیشرفته

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

معرفی تعدادی از وسایل آنالیز پیشرفته

حشره شناسی

شیمی

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

عوامل فیزیکی و شیمیایی

میکروب شناسی

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

پژوهش

معرفی معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده

کمیته ارتقاء

معرفی

اخبار

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

آیین نامه های منتورشیپ

آیین نامه های مقالات

آیین نامه های ارتقاء

سایر آیین نامه ها

فرم ها

فهرست و لینک نشریات و مجلات

گروه های آموزشی

آمار زیستی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

برنامه درسی

فرم ها، شیوه نامه ها و راهنماها

فعالیت های گروه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پایان نامه دانشجویان

امکانات آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

تاریخچه و معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه درسی

منابع علمی

مرکز تولید رسانه های آموزشی

اپیدمیولوژی

معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارشناس گروه

برنامه درسی

اولویت ها و همکاری های پژوهشی

بهداشت عمومی

تاریخچه

اهداف

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

امکانات آموزشی

برنامه درسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

تاریخچه و معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه درسی

منابع علمی

کتب لاتین

کتب فارسی

ژورنال های علمی

لینک های مهم در زمینه بهداشت و ایمنی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دستور العمل های ایمنی آزمایشگاه

ارتباط با صنعت

خبرنامه

مهندسی بهداشت محیط

معرفی

مدیر گروه

دوره های آموزشی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

اعضای هیئت علمی

برنامه درسی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

کتابخانه

مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت

تماس با ما...

تالار گفتگو