هدف کمیته پژوهش در آموزش:
هدف این کمیته ارتقای روش های آموزش اثربخش و پلایش نتایج آموزش در عمل و به معنای دیگر در محیط تئوری و بالینی آموزشی می باشد.


فعالیت های مورد نیاز انتظار:
- برگزاری جلسات منظم به منظور بررسی طرح های پژوهش در کمیته پژوهش در آموزش
- بررسی تهیه و اعلام فهرست نیازهای پژوهشی و اولویت بندی طرح های پژوهش در حوزه آموزش
- هدایت و تشویق اعضای هیا ت علمی جهت انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش علوم پزشکی
- هدایت تحقیقات دانشجویی در زمینه آموزشی علوم پزشکی
- تدارک برنامه های ژورنال کلاب در زمینه مسائل آموزشی
- اطلاع رسانی در زمینه سایت ها و ارتباطات آموزشی
- ارتباط مستمر با مرکز توسعه دانشگاه جمع آوری و ارسال طرح های تحقیقاتی در زمینه آموزش جهت تصویب و کارشناسی
- مشاوره مشارکت و همکاری در طرحی و اجرای طرح های پژوهش در آموزش
- مشاوره و مشارکت در اجرای پژوهش ها و پروژه های مربوط به همایش سالیانه آموزش پزشکی
- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده