سرپرست و کارشناسان

 همکاران کادر آموزشی

:bust_in_silhouette:

دکتر فرشاد ندری

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد ندری  

سمت: سرپرست آموزش

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن تماس: 37102032-083

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: سهیلا ناصری

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: مهندس کامپیوتر نرم افزار

تلفن تماس: 38264004-083

:memo: شرح وظایف: مسئول رشته دانشجویان بهداشت محیط و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

 :bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: زهرا پیرمرادی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 38264004-083

:memo: شرح وظایف: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری در انجام امور حق التدریس و انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانودگی: سیده آزیتا موسوی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کاردان مامایی

تلفن تماس: 38264004-083

 :memo: شرح وظایف: مسئول رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی:  صفرقلی خنجری

سمت: بایگان

 :memo: شرح وظایف: تشکیل پرونده های ثبت نام، ثبت وارسال نامه های محرمانه ،بایگانی پرونده های اساتید و دانشجویان