سرپرست و کارشناسان

 همکاران کادر آموزشی

:bust_in_silhouette:

دکتر انور اسدی

نام و نام خانوادگی: دکتر انور اسدی

سمت: سرپرست آموزش

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط
تلفن تماس: 37102032-083

:memo:

وظایف شغلی: شرکت در جلسات، نظارت بر فعالیت های مسئولین رشته ها، نظارت برتشکیل کلاس ها، نظارت بر امتحانات، نظارت بر سمعی بصری، پی گیری مصوبات شوارها، همکاری درانجام امور محوله مربوط به حق التدریس، همکاری درانجام امور محوله ازسوی گروه های آموزشی، انجام امور محوله از سوی معاونت محترم آموزشی دانشکده

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: مهری امینی مقدم

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 38264004-083

 :memo:

وظایف شغلی: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری درانجام امور حق التدریس و  انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: ناهید قنبری

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی حشره شناسی

تلفن تماس: 38264004-083

:memo:

وظایف شغلی: مسئول رشته دانشجویان بهداشت محیط و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور محوله از سوی سرپرست آموزش

 :bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: زهرا پیرمرادی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 38264004-083

:memo:

وظایف شغلی: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری در انجام امور حق التدریس و انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانودگی: سیده آزیتا موسوی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کاردان مامایی

تلفن تماس: 38264004-083

 :memo:

وظایف شغلی:مسئول رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور آموزشی محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: صفرقلی خنجری

سمت: بایگان

تحصیلات: سیکل

 :memo:

وظایف شغلی: تشکیل پرونده های ثبت نام، ثبت وارسال نامه های محرمانه ،بایگانی پرونده های اساتید و دانشجویان