سرپرست و کارشناسان

 همکاران کادر آموزشی

:bust_in_silhouette:

دکتر فرشاد ندری

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد ندری  

سمت: سرپرست آموزش

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای
تلفن تماس: 37102032-083

:memo:

وظایف شغلی: شرکت در جلسات، نظارت بر فعالیت های مسئولین رشته ها، نظارت برتشکیل کلاس ها، نظارت بر امتحانات، نظارت بر سمعی بصری، پی گیری مصوبات شوارها، همکاری درانجام امور محوله مربوط به حق التدریس، همکاری درانجام امور محوله ازسوی گروه های آموزشی، انجام امور محوله از سوی معاونت محترم آموزشی دانشکده

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: مهری صفری

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن تماس: 38264004-083

 :memo:

وظایف شغلی: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری درانجام امور حق التدریس و  انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی:

سمت:

تحصیلات:

تلفن تماس: 38264004-083

:memo:

وظایف شغلی: مسئول رشته دانشجویان بهداشت محیط و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور محوله از سوی سرپرست آموزش

 :bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: زهرا پیرمرادی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تلفن تماس: 38264004-083

:memo:

وظایف شغلی: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری در انجام امور حق التدریس و انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانودگی: سیده آزیتا موسوی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کاردان مامایی

تلفن تماس: 38264004-083

 :memo:

وظایف شغلی:مسئول رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور آموزشی محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: الهام مرادی

سمت: بایگان

تحصیلات:

 :memo:

وظایف شغلی: تشکیل پرونده های ثبت نام، ثبت وارسال نامه های محرمانه ،بایگانی پرونده های اساتید و دانشجویان