سرپرست و کارشناسان

 همکاران کادر آموزشی

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانوادگی: آمنه قرتپه

سمت: سرپرست آموزش

تحصیلات: دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

:memo:

وظایف شغلی: شرکت در جلسات، نظارت بر فعالیت های مسئولین رشته ها، نظارت برتشکیل کلاس ها، نظارت بر امتحانات، نظارت بر سمعی بصری، پی گیری مصوبات شوارها، همکاری درانجام امور محوله مربوط به حق التدریس، همکاری درانجام امور محوله ازسوی گروه های آموزشی، انجام امور محوله از سوی معاونت محترم آموزشی دانشکده

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: مهری امینی مقدم

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

 :memo:

وظایف شغلی: مسئول برنامه ریزی کلاس ها و امتحانات و همکاری درانجام امور حق التدریس و  انجام وظایف محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: ناهید قنبری

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کارشناسی حشره شناسی

 :memo:

وظایف شغلی: مسئول رشته دانشجویان بهداشت محیط و کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانودگی: سیده آزیتا موسوی

سمت: کارشناس امور آموزشی

تحصیلات: کاردان مامایی

 :memo:

وظایف شغلی:مسئول رشته های کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی، همکاری در امور آموزشی محوله از سوی سرپرست آموزش

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: صفرقلی خنجری

سمت: بایگان

تحصیلات: سیکل

 :memo:

وظایف شغلی: تشکیل پرونده های ثبت نام، ثبت وارسال نامه های محرمانه ،بایگانی پرونده های اساتید و دانشجویان

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانودگی: زهرا محمدی

سمت: ماشین نویس

تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی

 :memo:

وظایف شغلی: انجام امور محوله خدمات ماشینی