تقویم

تقویم آموزشی نیمسال دوم  1403-1402 

نیمسال مدت آموزشبازه زمانی آموزش زمان حذف و اضافه

 حذف اضطراری

امتحانات پایان ترم

دوم

17 هفته 

 1402/11/14
لغایت
1403/03/23

2 هفته پس از
شروع کلاس ها
  5هفته مانده به
پایان نیمسال تحصیلی

 1403/03/26
لغایت
  1403/04/07

تابستان6 هفته 1403/04/24
لغایت
1403/06/01 
 -

  1403/06/03
لغایت 
1403/06/08