تقویم

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 برای کلیه ورودی ها به غیر از ورودی های سال 99

 انتخاب واحد اینترنتی  شروع کلاس ها  حذف و اضافه برای 2 درس  حذف اضطراری   پایان کلاس ها  امتحانات پایان ترم
 99/10/12 لغایت 99/10/27 99/10/27 99/11/11،12 تا تاریخ 1400/02/04 1400/03/06  1400/03/08 لغایت 1400/03/22

تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 برای ورودی های سال 99 (دانشجویان جدیدالورود)

 انتخاب واحد اینترنتی  شروع کلاس ها  حذف و اضافه   حذف اضطراری   پایان کلاس ها  امتحانات پایان ترم
 99/08/14لغایت 99/08/22 99/08/24  99/09/01 لغایت 99/09/12   99/11/30  99/12/02 لغایت 99/12/14

تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1399 برای ورودی های سال 99 (دانشجویان جدیدالورود)

 انتخاب واحد اینترنتی  شروع کلاس ها  حذف و اضافه   حذف اضطراری   پایان کلاس ها  امتحانات پایان ترم
 99/12/09 لغایت 99/12/14 99/12/16  99/12/23 لغایت 99/12/30 تا تاریخ 1400/03/29 1400/04/31  1400/05/02 لغایت 1400/05/14