معاون بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکتر پرویز محمدی دکتر پرویز محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی محیط زیست

پست الکترونیک: pmohammadi@kums.ac.ir

تلفن تماس: