معاون بین الملل

نام و نام خانوادگی: دکتر هوشیار حسینیدکتر هوشیار حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی محیط زیست

پست الکترونیک: hoo.hosseini@gmail.com

تلفن تماس: