دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / 🎓 تحصیلات تکمیلی / راهنمای پایان نامه و فرم های مورد نیاز

:memo:

به استحضار می­رساند بر اساس مصوبه ­ی جلسه­ ی مورخ 7/2/94 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه راهنمای تدوین پایان­ نامه و پروپوزال ­های دانشجویی بر اساس فرمت جدید تدوین گردیده که به منظور حسن اجرا مصوبه مذکور نکاتی به شرح ذیل قابل ذکر می باشد :

- تمام آئین ­نامه­ ها و فرم­ های مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سایت دانشگاه صفحه ­ی مربوط به مدیریت تحصیلات تکمیلی به آدرس http://vc-education.kums.ac.ir موجود می­باشد.

- راهنمای تدوین بخش ­های مختلف پایان­ نامه شامل: (ویژگی­ های جلد و صفحات داخلی آن، فهرست منابع و ضمیمه، نحوه چاپ، تکثیر و صحافی) بر اساس فرمت جدید و منابع ذیربط تحویل پایان ­نامه در سایت دانشکده بهداشت لینک تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است.

- فرم خام پروپوزال مربوط به پایان­ نامه ­های دانشجویی در سایت دانشکه بهداشت لینک تحصیلات تکمیلی موجود  می­باشد.

- فرم­های مربوط به مراحل تصویب و دفاع از پایان­ نامه در سایت دانشکده بهداشت لینک تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است و باید به شرح ذیل تکمیل گردد.

1- یک نسخه از فرم شماره (1) (صورتجلسه شورای گروه) به مدیریت محترم پژوهش و یک نسخه از صورتجلسه­ ی مذکور جهت درج در پرونده دانشجو به اداره آموزش دانشکده ارسال گردد.

2- یک نسخه از فرم شماره (2) (فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه) از طرف گروه به مدیر محترم تحصیلات تکمیلی جهت استحضار ارسال گردد و یک نسخه از آن به اداره آموزش دانشکده جهت تأیید نهایی و ارائه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و درج در پرونده دانشجو تحویل گردد.

لازم به ذکر است فرم شماره 2 به انضمام یک نسخه از پایان­ نامه تصحیح شده توسط استاد راهنما می ­بایست 10 روز قبل از تاریخ دفاعیه مشخص شده در فرم شماره 2 به آموزش دانشکده تحویل گردد.

3- دانشجو موظف است قبل از شروع جلسه دفاعیه فرم­های 3 (گزارش دفاع از پایان­ نامه) ، 4، 5 (جدول مشخصات مقاله استخراج شده از پایان نامه) را با راهنمایی کارشناسان محترم گروه مربوطه تایپ و تکمیل نموده و به اداره آموزش دانشکده در اسرع وقت تحویل نماید.

لازم به ذکر است یک نسخه از مقاله چاپ شده با نامه پذیرش باید ضمیمه فرم شماره 5 گردد.

4- تأیید درجه­ ی علمی - پژوهشی و سطح مقاله به عهده ­ی کارشناس محترم پژوهش می ­باشد و دانشجو تا طی شدن مهلت مقرر فرصت خواهد داشت با ارائه مقاله به مراجع ذیربط از نمره مقالات حاصله از پایان نامه برخوردار گردد.

 5- تأیید مطالب علمی، مشخصات پایان­ نامه توسط اساتید محترم راهنما صورت خواهد گرفت و پس از آن مراتب از طریق فرم شماره 6 به اداره آموزش دانشکده اعلام خواهد کرد تا پس از آن اصل فرم صورتجلسه و تأیید هیأت داوران در اختیار دانشجو قرار گیرد تا در انتهای پایان ­نامه قرار گرفته شود (فرم 4) امضای قسمت ریاست دانشکده و معاونت آموزشی پس از صحافی تکمیل می­گردد.

6- نحوه­ ی چاپ، تکثیر و صحافی پایان­نامه باید بر اساس مطالب مذکور در صفحه­ ی 18 راهنمای تدوین پایان­ نامه مصوب مورخ 7/2/94 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه که در سایت دانشکده بهداشت لینک تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است صورت گیرد.