دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / واحد مشاوره / همتا یاران سلامت روان دانشجویی

همتا یاران سلامت روان دانشجویی

همتایار، دانشجویی است که مطابق مفاد این آیین ­نامه از بین دانشجویان همان دانشگاه انتخاب و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوطه زیر نظر اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و بر اساس شرح وظایف به ارائه خدمات نیمه حرفه­ ای به هم­ دانشگاهیان خود می‌پردازد.

اهداف کلی:

  • پیشگیری از شیوع آسیب های روانی - اجتماعی
  • کمک به ارتقای سلامت روانی اجتماعی دانشجویان

 اهداف اختصاصی:

  • فعال­سازی رفتاری دانشجویان و تقویت برنامه های مشارکتی برای رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی
  • تقویت روحیه مددرسانی و تعاون به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی دانشجویی و ترویج سالم­ زیستی
  • تلاش برای ایجاد احساس مسئولیت جمعی
  • افزایش مهارت های فردی و اجتماعی
  • ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان از طریق شرکت در فعالیت های همتایاری
  • تسهیل هویت یابی اجتماعی از طریق تجربه اندوزی و ایفای نقش های فعال اجتماعی
  • انتقال مهارت های کسب شده توسط همتایاران به سایر افراد

 جامعه هدف:
   دانشجویانی هستند که به عنوان همتایار سلامت روان به ارائه خدمات یاورانه به سایر دانشجویان آن دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می پردازند.

فرم دانشجوی مشاور

مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*

*