هدف:
ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی


فعالیت های مورد انتظار:
* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده
* بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک......
* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس plan lesson و طرح دوره (course plan)
* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس ( نظری و بالینی)
* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و..........)
* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

:bust_in_silhouette: دکتر بهزاد مهکی

:bust_in_silhouette: دکتر رویا صفری
:bust_in_silhouette: دکتر اکبر برزگر
:bust_in_silhouette: دکتر هوشیار حسینی
:bust_in_silhouette: دکتر حسین اشتریان

:bust_in_silhouette:دکتر افشین الماسی


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۰۷

لیست طرح درس اساتید دانشکده بهداشت در نیمسال دوم 00-1399

ردیف

استاد ارائه کننده

نام درس

تعداد درس

گروه آموزشی

1

دکتر لیبا رضایی

توانبخشی و رفاه اجتماعی، کارشناسی بهداشت عمومی

1

بهداشت عمومی

2

روح الله حیدری

شیمی تجزیه کارشناسی بهداشت حرفه ای

1

بهداشت حرفه ای

3

دکتر یحیی سلیمی

مبانی اپیدمیولوژی کارشناسی فناوری سلامت

4

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی اجتماعی در سلامت ارشد اپیدمیولوژی

روش های اپیدمیولوژی(مشترک) ارشد اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی ارشد بهداشت محیط

4

دکتر رویا صفری

اپیدمیولوژی بیماری های غیرواگیر، ارشد اپیدمیولوژی

3

اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی کارشناسی بهداشت محیط

روش تحقیق کارشناسی هوشبری

5

دکتر شایان مصطفایی

آمار حیاتی، کارشناسی اتاق عمل

3

آمارزیستی

آمار زیستی، کارشناسی بهداشت حرفه ای

تحلیل چندمتغیره کاربردی،  ارشد آمار زیستی                                    

6

دکتر فریبرز امیدی

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا (مشترک)، کارشناسی بهداشت حرفه ای

4

مهندسی بهداشت حرفه ای

اصول سم شناسی و پایش بیولوژیک، کارشناسی بهداشت حرفه ای

سم شناسی شغلی، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

دینامیک گازها  آئروسل ها، کارشناسی بهداشت حرفه ای

7

دکتر بهروز حمزه

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر  و اپیدمیولوژی آنها، کارشناسی بهداشت عمومی                                                                                                               

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

روش پژوهش در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، ارشد آموزش بهداشت                                                                                                         

8

دکتر اکبر برزگر

تجزیه و ارزشیابی نمونه های هوا (مشترک)، کارشناسی بهداشت حرفه ای

2

بهداشت حرفه ای

مبانی کنترل آلودگی هوا، کارشناس بهداشت حرفه ای

9

دکتر فرشاد ندری

مدیریت صنعتی، کارشناسی بهداشت حرفه ای

4

بهداشت حرفه ای

روانشناسی صنعتی، کارشناسی بهداشت حرفه ای

ارتعاش در محیط کار، کارشناسی بهداشت حرفه ای

طراحی روشنایی در محیط کار، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

10

دکتر ستار رضایی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

2

بهداشت عمومی

اصول برنامه ریزی بهداشتی

11

دکترحسین اشتریان

زبان تخصصی، کارشناسی فوریت ها

5

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

زبان تخصصی، کاردانی فوریت ها

زبان تخصصی، کاردانی اتاق عمل

بهداشت سالمندان، کارشناسی بهداشت عمومی

طرح درس نظریه ها و مدلهای برنامه ریزی و تغییررفتار سلامت، ارشد آموزش بهداشت

12

دکتر مهدی میرزایی علویجه

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقاء سلام(مشترک با دکتر فاطمه رجعتی) کارشناسی ارشد  آموزش بهداشت

2

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت دانش آموزان و مدارس کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

13

دکتر ثریا سیابانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه- طرح دوره

4

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت سالمندان

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، کارشناسی بهداشت محیط

بیماریهای شایع کودکان   کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی                                                    

14

دکتر فرزاد جلیلیان

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2) کارشناسی ارشد آموزش بهداشت(مشترک با دکتر ثریا سیابانی)

4

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت روانی و اعتیاد کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

بهداشت سالمندان(مشترک با دکتر حسین اشتریان) کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

15

دکتر غلامرضا عبدلی

روش تحقیق، کارشناسی پرستاری

5

اپیدمیولوژی

اصول و کلیات اپیدمیولوژی، کارشناسی بهداشت عمومی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی، مشترک، کارشاسی علوم آزمایشگاهی

اپیدمیولوژی تغذیه ، مشترک، ارشد تغذیه              

مدلسازی در اپیدمیولوژی، ارشد اپیدمیولوژی               

16

دکتر فاطمه رجعتی

بهداشت مادران و کودکان، کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی

2

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

17

دکتر شهاب رضائیان

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر (مشترک)، ارشد اپیدمیولوژی

2

اپیدمیولوژی

روش تحقیق در علوم تغذیه (مشترک) کارشناسی ارشد تغذیه

18

دکتر علی کاظمی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی(مشترک)، کارشناسی علوم آزمایشگاهی                                        

4

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی (مشترک)، کارشناسی علوم آزمایشگاهی                                        

اصول و کلیات خدمات بهداشتی، کارشناسی بهداشت عمومی

روش تحقیق (مشترک)، کارشناسی بهداشت عمومی

19

دکتر مسلم صوفی

اقتصاد مهندسی، کارشناسی بهداشت محیط                             

1

بهداشت عمومی

20

دکتر مجتبی لیمویی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، کارشناسی بهداشت عمومی

2

بهداشت عمومی

روش های مبارزه با ناقلین، کارشناسی بهداشت محیط

21

دکتر مهدی مرادی نظر

تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر (مشترک)، ارشد اپیدمیولوژی

5

اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها، کارشناسی پرستاری

روش تحقیق در اتاق عمل، کارشناسی اتاق عمل

روش تحقیق مقدماتی، کارشناسی پرستاری

روش تحقیق مقدماتی، کارشناسی پرستاری

22

دکتر مسعود قنبری

ایمنی برق و ماشین آلات، کارشناسی بهداشت حرفه ای

3

بهداشت حرفه ای

ایمنی حریق و مواد شیمیایی، کارشناسی بهداشت حرفه ای

حوادث ناشی از کار و شرایط اضطراری، کارشناسی بهداشت حرفه ای

23

دکتر امیر حسین هاشمیان

تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی

1

آمار زیستی

24

دکتر بهزاد کرمی متین

اصول مدیریت، کارشناسی صنایع غذایی

2

بهداشت عمومی

اصول مدیریت، کارشناسی فنآوری اطلاعات سلامت

25

دکتر مریم عزیزی

کنترل بهداشتی اماکن تهیه، توزیع و نگهداری مواد غذایی، کارشناسی بهداشت محیط

1

تغذیه

26

دکتر هیوا حسینی

کنترل آلودگی هوا، ارشد بهداشت محیط

3

مهندسی بهداشت محیط

کنترل آلودگی هوا، دکتری بهداشت محیط

شیمی محیط، کارشناسی بهداشت محیط

27

دکتر هوشیار حسینی

مدیریت صرفه جویی و استفاده مجدد و باز چرخش آب، ، کارشناسی بهداشت محیط

5

مهندسی بهداشت محیط

کلیات پسماند، ، کارشناسی بهداشت محیط

روش های مبارزه با ناقلین، کارشناسی بهداشت محیط

مدیریت جامع پسماند، ، دکتری بهداشت محیط

میکروبیولوژی محیط، ، کارشناسی بهداشت محیط

28

دکتر انور اسدی

مکانیک سیالات، کارشناسی بهداشت محیط

5

مهندسی بهداشت محیط

ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، ارشد بهداشت محیط

سیستم های انتقال و توزیع آب نظری، کارشناسی بهداشت محیط

سیستم های انتقال و توزیع آب عملی، کارشناسی بهداشت محیط

بهداشت مسکن، کارشناسی بهداشت محیط

29

دکتر علیرضا موسوی

زبان تخصصی، کارشناسی بهداشت محیط

4

مهندسی بهداشت محیط

مدیریت کیفیت آب(علل، اثرات و کنترل)، کارشناسی بهداشت محیط

هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی، کارشناسی بهداشت محیط

روش های نوین تصفیه آب، دکتری بهداشت محیط

30

دکتر پرویز محمدی

برنامه ایمنی آب آشامیدنی، ارشد بهداشت محیط

3

مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت، کارشناسی بهداشت محیط

مدیریت جامع پسماند، دکتری بهداشت محیط


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۱۹