هدف:
ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی


فعالیت های مورد انتظار:
* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده
* بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک......
* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس plan lesson و طرح دوره (course plan)
* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس ( نظری و بالینی)
* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و..........)
* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس