هدف:
ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی


فعالیت های مورد انتظار:
* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده
* بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک......
* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس plan lesson و طرح دوره (course plan)
* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس ( نظری و بالینی)
* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و..........)
* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

 

:bust_in_silhouette: دکتر بهزاد مهکی
:bust_in_silhouette: دکتر رویا صفری
:bust_in_silhouette: دکتر علی اکبر برزگر
:bust_in_silhouette: دکتر امیرحسین هاشمیان
:bust_in_silhouette: دکتر هیوا حسینی
:bust_in_silhouette: دکتر یحیی سلیمی
:bust_in_silhouette: دکتر حسین اشتریان
:bust_in_silhouette: دکتر علی کاظمی
:bust_in_silhouette: دکتر پرویز محمدی
:bust_in_silhouette: دکتر غلامرضا عبدلی

 

ردیف

استاد ارائه کننده

نام درس

تعداد درس

گروه آموزشی

1

دکتر لیبا رضایی

توانبخشی و رفاه اجتماعی

1

بهداشت عمومی

2

روح الله حیدری

شیمی عمومی کارشناسی بهداشت حرفه ای

3

بهداشت عمومی

شیمی عمومی کارشناسی بهداشت محیط

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها

3

دکتر علی الماسی

مدیریت مواد زائد خطرناک

1

بهداشت محیط

4

دکتر مصیب رستمیان

مصون سازی فعال و انفعالی

1

بهداشت عمومی

5


دکتر مجتبی لیمویی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

2

بهداشت عمومی

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

6

دکتر یحیی سلیمی

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

4

اپیدمیولوژی

روش های آماری در اپیدمیولوژی (مشترک)

اصول و روش های اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

7

دکتر رویا صفری

روش تحقیق و پزشکی مبتنی بر شواهد

5

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

اپیدمیولوژی سالمندی

8

دکتر مهدی مرادی نظر

اصول اپیدمیولوژی

5

اپیدمیولوژی

روش تحقیق، ارشد اپیدمیولوژی

روش تحقیق، ارشد بهداشت محیط

روش تحقیق مقدماتی پرستاری

9

دکتر بهروز حمزه

برنامه ملی مبارزه با بیماریهای غیر واگیر و اپیدمیولوژی آنها


آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

زبان تخصصی ، ارشد آموزش بهداشت

زبان تخصصی، کارشناسی بهداشت عمومی

کلیات پزشکی و بهداشت

10

دکتر اکبر برزگر

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا


بهداشت حرفه ای

ارزشیابی آلاینده های هوا

11

دکتر ستار رضایی

نظام های سلامت در ایران و جهان


بهداشت عمومی

اقتصاد بهداشت

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

12

دکتر مسعود قنبری

طراحی سیستمهای کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

4

بهداشت حرفه ای

ایمنی در عملیات عمرانی

زبان تخصصی دانشجویان ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای (بخش ایمنی صنعتی به ارزش 5/0 واحد)

ارزیابی و مدیریت ریسک

13

دکترحسین اشتریان

کلیات پزشکی

4

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

روانشناسی صنعتی و ارتقای سلامت

روشها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی

روشها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی-طرح دوره

14

دکتر مهدی میرزایی علویجه

اصول و مبانی جامعه شناسی

4

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت مدارس و ارتقاء سلامت

تکنولوژی آموزشی(مشترک)

روانشناسی رفتار سالم

15

دکتر ثریا سیابانی

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در محیط های مراقبت بهداشتی اولیه- طرح دوره

3

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت سالمندان

ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

16

دکتر فرزاد جلیلیان

بهداشت روانی و اعتیاد

2

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

جامعه شناسی سلامت

17

دکتر غلامرضا عبدلی

اصول اپیدمیولوژی وروش تحقیق

5

اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی فوریتها

اپیدمیولوژی در تغذیه

روش تحقیق در علوم تغذیه

18

دکتر فاطمه رجعتی

تکنولوژی آموزشی (مشترک)

4

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

اصول و فنون مشاوره در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

پاتولوژی جغرافیایی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

19

دکتر انور اسدی

کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط

4

بهداشت محیط

آزمایشگاه هیدرولیک

رفتارشناسی آلاینده ها در محیط زیست

کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط- عملی

20

دکتر شهاب رضائیان

اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

5

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها-دانشکده پرستاری سنقر

روش تحقیق در علوم پزشکی

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

اپیدمیولوژی بالینی

21

دکتر افشین الماسی

مفاهیم و روش های آمار زیستی

4

آمارزیستی

آمار پزشکی

آمار پزشکی و روش تحقیق

زبان تخصصی ارشد آمار زیستی

22

دکتر علی کاظمی

اصول برنامه­ریزی بهداشتی

2

بهداشت عمومی

مدیریت و نظارت بر مراکز بهداشتی درمانی

23

دکتر بهزاد کرمی متین

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

2

بهداشت عمومی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

24

دکتر هوشیار حسینی

مدیریت مواد زائد خطرناک

5

بهداشت محیط

مدیریت جامع مواد زائد خطرناک

تاسیسات شهری (کاربرد موتورتلمبه ها و لوله کشی آب و فاضلاب)

آشنایی با مدلسازی

آب و فاضلاب

25

دکتر سید علیرضا موسوی

تصفیه آب

3

بهداشت محیط

طراحی تصفیه خانه آب

روش های تصفیه نوین آب

26

دکتر مقداد پیرصاحب

سم شناسی محیط

6

بهداشت محیط

روش­های نوین تصفیه آب فرایندها و طراحی

رفتار شناسی آلاینده­ها در محیط زیست

برنامه­ریزی و مدیریت بهداشت محیط

طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند

فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

27

دکتر هیوا حسینی

آلودگی هوا (عملی)

4

بهداشت محیط

آلودگی هوا (نظری

فن آوری های نوین کنترل آلودگی هوا

آلودگی محیطی مواد غذایی

28

دکتر پرویز محمدی

سیستم های جمع آوری فاضلاب و آب های سطحی

4

بهداشت محیط

تصفیه فاضلاب

مدیریت جامع مواد زائد خطرناک

مدیریت فاضلاب های صنعتی