هدف:
ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های آموزشی دانشکده و نهادینه کردن روش های نوین علمی در فرآیندهای آموزشی


فعالیت های مورد انتظار:
* انطباق محتوی برنامه های درسی با نیاز جامعه و وظایف دانشجویان در آینده
* بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی موجود
* ارتقای دانش برنامه ریزی درسی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه های آموزشی چگونگی تدوین طرح درس، نگارش اهداف آموزشی، تهیه لاگ بوک......
* ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس و بررسی اصلاحات برنامه های درسی قبل از اجرا
* نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و ارزشیابی آنها
* همکاری و پیگیری ارائه طرح درس plan lesson و طرح دوره (course plan)
* بررسی مشکلات برنامه های جاری آموزشی و پیشنهاد برنامه های جدید با همکاری گروه های آموزشی
* پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و طرح درس ( نظری و بالینی)
* تبیین، حمایت و هدایت اصلاحات آموزشی ( اعم از محتوای آموزشی، شیوه های تدریس و..........)
* مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در اجرای روش های نوین آموزشی و تدریس

 

:bust_in_silhouette: دکتر بهزاد مهکی
:bust_in_silhouette: دکتر رویا صفری
:bust_in_silhouette: دکتر علی اکبر برزگر
:bust_in_silhouette: دکتر امیرحسین هاشمیان
:bust_in_silhouette: دکتر هیوا حسینی
:bust_in_silhouette: دکتر یحیی سلیمی
:bust_in_silhouette: دکتر حسین اشتریان
:bust_in_silhouette: دکتر علی کاظمی
:bust_in_silhouette: دکتر پرویز محمدی
:bust_in_silhouette: دکتر غلامرضا عبدلی

استاد ارائه کننده

تعداد

نام درس

دکتر افشین الماسی

3

روش های آمار زیستی 2

آمار مقدماتی

مفاهیم و روش های آمار زیستی

دکتر رویا صفری

4

روش تحقیق

اصول اپیدمیولوژی (دانشجویان کارشناسی مامایی)

اپیدمیولوژی بیماری های واگیر

اصول اپیدمیولوژی (دانشجویان ارشد آمار زیستی)

دکتر اکبر برزگر

3

ارزشیابی آلاینده های هوا

مبانی نمونه برداری از آلاینده های هوا

مبانی کنترل آلودگی هوا

دکتر شایان مصطفایی

6

آمار پزشکی (دانشجویان فیزیوپاتولوژی 1)

آمار پزشکی (دانشجویان فیزیوپاتولوژی 1)

آمار زیستی پیشرفته

آمار حیاتی

تحلیل داده های طولی

روش های آمارزیستی

دکتر مهدی مرادی نظر

3

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

روش تحقیق

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

دکتر فاطمه رجعتی

4

بهداشت مادران و کودکان (کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی)

بهداشت مادران و کودکان(کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی)

روانشناسی رفتار سالم           

مصون سازی فعال و انفعالی

دکتر بهروز حمزه

3

بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن (کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی)

بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن(کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی)

زبان تخصصی

دکتر فرامرز قره گوزلو

4

مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 1

مهندسی فاکتورهای انسانی کاربردی 2

جنبه های بهداشتی پرتوها

زبان تخصصی

دکتر فرشاد ندری

3

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

طراحی سیستم های کنترل گرما، سرما و رطوبت

حفاظت در برابر پرتوها در محیط کار

مهدی میرزایی علویجه

10

فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

روانشناسی رفتار سالم

بهداشت مدارس و ارتقا سلامت

تکنولوژی آموزشی

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

بهداشت دانش آموزان و مدارس

کلیات پزشکی و بهداشت

آموزش بهداشت

برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر

دکتر فرزاد جلیلیان

4

بهداشت روانی و اعتیاد

بهداشت سالمندان

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه محور

دکتر غلامرضا عبدلی

3

روش تحقیق

اپیدمیولوژی در تغذیه

مبانی اپیدمیولوژی

دکتر یحیی سلیمی

7

اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق

اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

اصول اپیدمیولوژی

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها (دانشکده سنقر)

روش تحقیق

روش تحقیق در اتاق عمل

دکتر شهاب رضائیان

4

اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها (بین الملل)

روش های بررسی و پژوهش

روش تحقیق

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

دکتر ستار رضایی

3

اصول برنامه ریزی بهداشتی

نظام های سلامت در ایران و جهان

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

دکتر بهزاد کرمی متین

3

مدیریت رفتار فردی و محیط کار

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر مسعود قنبری

3

ایمنی در محیط کار 2

سیستمهای مدیریت یکپارچه

طراحی سیستمهای کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

دکتر فاطمه حیدرپور

1

اپیدمیولوژی بیماری های شایع

دکتر لیبا رضایی

2

توانبخشی و رفاه اجتماعی (کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی)

توانبخشی و رفاه اجتماعی (کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی)

دکتر علیرضا موسوی

3

تصفیه آب

طراحی تصفیه خانه آب

طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند

دکتر هیوا حسینی

3

آلودگی هوا

فناوری های نوین کنترل آلودگی هوا

آلودگی محیطی مواد غذایی

دکتر هوشیار حسینی

5

آب و فاضلاب

کاربرد موتورتلمبه ها در تاسیسات آب و فاضلاب

کارگاه تاسیسات شهری(کاربرد موتور تلمبه ها و لوله کشی آب و فاضلاب)

مدیریت مواد زائد خطرناک

میکروبیولوژی پیشرفته

دکتر پرویز محمدی

3

تصفیه فاضلاب

مدیریت جامع پسماند

مدیریت فاضلاب های صنعتی

دکتر مقداد پیرصاحب

2

روش های نوین تصفیه آب- فرایندها و طراحی

فرایندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط

دکتر کیومرث شرفی

2

آمار کاربردی در پژوهش های بهداشت محیط(مشترک با دکتر شهسواری)

ارزیابی و مدیریت خطرات بهداشت محیطی

دکتر سوده شهسواری

1

آمار کاربردی در پژوهش های بهداشت محیط (مشترک با دکتر شرفی)

دکتر مجتبی لیمویی

4

اکولوژی انسانی

اکولوژی انسانی و بهداشت بین الملل

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

کلیات سم شناسی محیط

دکتر ستار رضایی

1

مبانی حسابداری و اقتصاد سلامت

دکتر بهزاد کرمی متین

3

مدیریت رفتار فردی و محیط کار

روش تحقیق در علوم بهداشتی

اصول مدیریت در خدمات بهداشتی

دکتر مسعود قنبری

3

ایمنی در محیط کار 2

سیستمهای مدیریت یکپارچه

طراحی سیستمهای کنترل صدا و ارتعاش در صنعت

دکتر حسین اشتریان

2

روشها و فنون آموزش در جامعه یا سیستم بهداشتی

کلیات پزشکی

دکتر امیرحسین هاشمیان

1

روش تحقیق

دکتر روح الله حیدری

1

کاربرد روش های پیشرفته دستگاهی در آنالیز آلاینده ها