مسئول واحد استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی: دکتر فریبرز امیدیدکتر فریبرز امیدی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: omidifariborz@yahoo.com

 تلفن تماس: