مسئول واحد استعدادهای درخشان

نام و نام خانوادگی: دکتر انور اسدیدکتر انور اسدی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: anvar_asadi@yahoo.com 

 تلفن تماس: