مسئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدعلیرضا موسویدکتر علیرضا موسوی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: seyyedarm@yahoo.com

تلفن تماس: