مسئول اساتید مشاور

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشاد ندریدکتر فرشاد ندری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: Nadrifarshad64@gmail.com

تلفن تماس: