اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت

اعضا هیات علمی شاغل دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

1

انور اسدی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

2

حسین اشتریان

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

3

علی الماسی

مهندسی بهداشت محیط

استاد

4

افشین الماسی

آمار زیستی

استادیار

5

فریبرز امیدی

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

6

اکبر برزگر

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

7

مقداد پیرصاحب

مهندسی بهداشت محیط

استاد

8

فرزاد جلیلیان

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

9

هوشیار حسینی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

10

هیوا حسینی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

11

روح الله حیدری

شیمی تجزیه

استاد

12

فاطمه رجعتی

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

13

منصور رضایی

آمار زیستی

استاد

14

ستار رضایی

اقتصاد سلامت

دانشیار

15

شهاب رضاییان

اپیدمیولوژی

دانشیار

16

یحیی سلیمی

اپیدمیولوژی

استادیار

17

ثریا سیابانی

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

18

رویا صفری فرامانی

اپیدمیولوژی

استادیار

19

غلامرضا عبدلی

اپیدمیولوژی

استادیار

20

فرامرز قره گوزلو

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

21

مسعود قنبری کاکاوندی

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشیار

22

علی کاظمی کریانی

اقتصاد سلامت

استادیار

23

بهزاد کرمی متین

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استاد

24

پرویز محمدی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

25

مهدی مرادی نظر

اپیدمیولوژی

استادیار

26

مهدی میرزایی علویجه

آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشیار

27

شایان مصطفایی

آمار زیستی

استادیار

28

سید علیرضا موسوی

مهندسی بهداشت محیط

دانشیار

29

بهزاد مهکی

آمار زیستی

استاد

30

فرید نجفی

اپیدمیولوژی

استاد

31

فرشاد ندری

مهندسی بهداشت حرفه ای

استادیار

32

امیرحسین هاشمیان

آمار زیستی

دانشیار

 

اعضا هیات علمی بازنشسته دانشکده بهداشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

1

جمشید درایت

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

2

محمد سلطانیان

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

3

محمد عزیزی

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

4

مجتبی لیموئی

حشره شناسی پزشکی

دانشیار

5

حیدر مسگرف

مهندسی بهداشت محیط

مربی

6

حاجیعلی یارتیره کاکاوند

مهندسی بهداشت حرفه ای

مربی