هدف:
ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش


فعالیت های مورد انتظار:
- مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و ارائه باز خورد به این مرکز
- نیاز سنجی سالیانه اعضا هیات علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز
- تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی
- اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها
- جلب مشارکت اعضا هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده
- همکاری با EDC در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده
- توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش های بهینه و نوین آموزش
- اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان
- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده