• دکتر یحیی پاسدار - رئیس دانشکده بهداشت
  دکتر یحیی پاسدار - رئیس دانشکده بهداشت
 • دکتر مقداد پیرصاحب - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
  دکتر مقداد پیرصاحب - معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
 • دکتر بهزاد مهکی - معاون آموزشی دانشکده بهداشت
  دکتر بهزاد مهکی - معاون آموزشی دانشکده بهداشت
 • دکتر ستار رضایی - معاون اداری مالی دانشکده بهداشت
  دکتر ستار رضایی - معاون اداری مالی دانشکده بهداشت
 • دکتر افشین الماسی - مدیر گروه آمار زیستی
  دکتر افشین الماسی - مدیر گروه آمار زیستی
 • دکتر حسین اشتریان - مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  دکتر حسین اشتریان - مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 • دکتر امیرحسین هاشمیان - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت
  دکتر امیرحسین هاشمیان - مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

اخبار

 • کتابخانه

 • اساتید

 • دانشجویان

 • کارکنان

Loading