معاون آموزشی

اشتریان    

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین اشتریان

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

پست الکترونیک: Hossien_Ashtarian@yahoo.com

تلفن تماس: 38262005-083