معاون آموزشی

 دکتر موسوی  

نام و نام خانوادگی: دکتر سیدعلیرضا موسوی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: 

تلفن تماس: 38262005-083