معاون آموزشی

دکتر بهزاد مهکی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد مهکی

مدرک تحصیلی: دکتری آمار زیستی

پست الکترونیک: Behzad.mahaki@gmail.com

تلفن تماس: 38262005-083