مسئول واحد EDO

شهاب رضائیان نام و نام خانوادگی: دکتر شهاب رضائیان

مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: shahab.rezaeian@kums.ac.ir

تلفن تماس:

 

1- همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی.

2- همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی- یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی گروه های آموزشی و اعضای هیئت علمی.

3- ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش.