مسئول واحد EDO

دکتر رویا صفری نام و نام خانوادگی: دکتر رویا صفری

مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: roya.safari@kums.ac.ir

تلفن تماس: