اعضاء

جواد آبیار :bust_in_silhouette:

نام و نام خانوادگی :جواد آبیار

تحصیلات: کارشناس آمار

سمت: رئیس اداره امور عمومی

تلفن تماس: 38264164-083 

:memo: 
  •  نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
  •  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
  •  سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
  •  تعیین خط مشی و نظارت برحسن اجرای آن
  •  صدور دستورالعمل ها و ضوابط مربوط
  •  نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوط
  •  شرکت در کمیسیون ها، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارش لازم جهت استحضار مقام مافوق

 

:email: آدرس: کرمانشاه - بلوار عشایر - میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت

:mailbox_with_mail: کدپستی:6719851351

:phone: تلفن: 38270443-083