کارگاه­های آموزشی دانشکده بهداشت ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد تابستان 

 

محل

گروه هدف

مدرس

موضوع

تاریخ

دانشکده بهداشت

دانشجویان ارشد

 سمیرا خاموطیان

آموزش EndNote

95/04/26

 

تمرین

" "

" "

 دکتر افشین الماسی

آموزش SPSS

 95/04/27
 

تمرین

" "

" "

 دکتر افشین الماسی

آموزش SPSS

 95/04/28
 

تمرین

" "

" "

 دکتر منصور رضایی

آموزش مقاله نویسی

 95/04/29
 

تمرین

" "

" "

 دکتر منصور رضایی

آموزش مقاله نویسی

 95/04/30
 

تمرین

موفق باشید

 

محل

گروه هدف

موضوع

ساعت

تاریخ

کتابخانه مرکزی

دانشجویان ارشد

آموزش EndNote

8:30-10:30

94/05/03

تمرین

10:30-12:00

" "

" "

آموزش EndNote

8:30-10:30

 94/05/04

تمرین

 10:30-12:00

" "

" "

امتحان

 8:30-12:00  94/05/05

" "

" "

آموزش SPSS

8:30-10:30

 94/05/10

تمرین

 10:30-12:00

" "

" "

آموزش SPSS

8:30-10:30

 94/05/11

تمرین

 10:30-12:00

" "

" "

آموزش SPSS

8:30-10:30

 94/05/12

تمرین

 10:30-12:00

" "

" "

آموزش SPSS

8:30-10:30

 94/05/13

تمرین

 10:30-12:00

" "

" "

امتحان

8:30-12:00

 94/05/14