ردی‍ف‌ع‍ن‍وان‌پ‍دی‍دآورن‍ده‌
۱ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
۲پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار
۳ارت‍ع‍اش‌م‍ن‍ظم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۳ -
۴ش‍ن‍اس‍ائ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍ی‍م‍ی‍ائ‍ی‌ زی‍ان‌ آور م‍ح‍ی‍ط ک‍ار (گ‍ازه‍او ب‍خ‍ارات‌)ق‍اس‍م‌ خ‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
۵ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ای‍ل‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ک‍ل‍ی‌، گ‍راه‍ام‌Kelly, S Graham
۶م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د: (ارگ‍ون‍وم‍ی‌)ه‍لان‍در، م‍ارت‍ی‍ن‌،۱۹۴۳ --Helander, Martin, 1943
۷س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ رادی‍وی‍ی‌گ‍ری‍ن‌، درک‌ چ‍ارل‍زGreen, Derek Charles
۸ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ع‍ادن‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍ون‍ل‌س‍ازی‌زادی‍وس‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، م‍ت‍رج‍م‌
۹ای‍م‍ن‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار: ص‍ن‍ع‍ت‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ه‍وای‍ی‌ک‍ری‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
۱۰ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌: ب‍ان‍ض‍م‍ام‌ م‍واد ۵۱ ت‍ا۱۱۹ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
۱۱م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ع‍م‍ده‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ارق‍ض‍ای‍ی‌، ص‍م‍د
۱۲ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌ ازک‍ار (طب‌ ک‍ار)ق‍ض‍ائ‍ی‌، ص‍م‍د
۱۳ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و طب‌ ک‍ار (پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌، ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و درم‍ان‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌)وال‍درون‌.Waldron, H. A
۱۴ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ب‍ت‍دی‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ س‍ری‍ع‌دال‌، ج‍ن‌،۱۹۵۴ --Dul, Jan, 1954
۱۵روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارگ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱ -
۱۶روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ی‌ک‍ورم‍ن‌، آب‍راه‍ام‌.Korman, Abraham K
۱۷اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌راس‌، رن‍دال‌.Ross, Randall R
۱۸م‍ه‍رب‍ان‍ی‌ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۱ -
۱۹ش‍ک‍ل‌ه‍ای‌ ص‍دا (ش‍ع‍ر ح‍ض‍ور)خ‍اوری‌، ت‍ق‍ی‌
۲۰م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و رواب‍ط ک‍ار: ن‍گ‍رش‍ی‌ راه‍ب‍ردی‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌)م‍ی‍رس‍پ‍اس‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۳ -
۲۱رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌زاه‍دی‌، ش‍م‍س‌ال‍س‍ادات‌
۲۲م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ت‍وص‍ی‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار: ۱۳۶۳ - ۱۲۹۸ = ۱۹۸۴ -۱۹۱۹
۲۳ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
۲۴راه‍ن‍م‍ای‌ روش‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر س‍ازه‌ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍ی‍لاب‌
۲۵ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍راب‍ر پ‍رت‍وه‍ای‌ ی‍ون‌س‍از و غ‍ی‍ر ی‍ون‌س‍ازن‍خ‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، م‍ت‍رج‍م‌
۲۶ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ طرح‌ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌
۲۷راه‍ن‍م‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ طرح‌ه‍ای‌ آب‍ی‍اری‌ و زه‍ک‍ش‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ س‍ی‍لاب‌
۲۸پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ ع‍وام‍ل‌ زی‍ان‌آور م‍ح‍ی‍ط ک‍اررن‍ج‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د
۲۹ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا، آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ...ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۳۰م‍ق‍ررات‌ و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ار و ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۳۱م‍ق‍ررات‌ و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۳۲ق‍ان‍ون‌ ک‍ارای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۳۳رواب‍ط ک‍ار (ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و ف‍رآی‍ن‍ده‍ا)ظه‍وری‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۱۷ -
۳۴ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و ع‍وارض‌ ن‍اش‍ی‌ ازک‍ار (طب‌ ک‍ار)ق‍ض‍ائ‍ی‌، ص‍م‍د
۳۵ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ و ف‍وای‍د آن‌ه‍ال‍س‌، ف‍ای‍ان‍ا
۳۶ای‍م‍ن‍ی‌ در واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ف‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ : آن‍چ‍ه‌ ه‍ر ص‍ن‍ع‍ت‌ ک‍ار ب‍ای‍د ب‍دان‍دش‍ف‍ی‍ع‌، پ‍ورم‍ح‍م‍ود
۳۷آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارای‍ران‌. اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
۳۸ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ آه‍ن‌ و ف‍ولاد: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ار
۳۹ق‍ان‍ون‌ ک‍ار: م‍ص‍وب‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۴۰م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍دا و ارت‍ع‍اش‌گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌ ، رس‍ت‍م‌
۴۱طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ ای‍ران‌ ب‍راس‍اس‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ اس‍ت‍ان‍داردب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ ۱۹۸۸ ۸۱۹۸-س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌ م‍رک‍زآم‍ارای‍ران‌
۴۲م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارگ‍ران‌ در ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ داخ‍ل‌ ک‍ارگ‍اه‌
۴۳ش‍رای‍ط ج‍وی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ارپ‍ور ق‍اس‍م‍ی‌،ع‍ل‍ی‌
۴۴م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍م‍ن‍ی‌ وب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارک‍اک‍وی‍ی‌ ،ح‍س‍ی‍ن‌
۴۵ف‍ن‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌م‍وری‍س‌، اس‍ت‍ی‍وMorris, Steve
۴۶خ‍ری‍د م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ک‍ارت‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۴ -Carter, Stephen
۴۷دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار
۴۸ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ روزان‍ه‌، ش‍ب‍ان‍ه‌ و داوطل‍ب‍ان‌ آزاد ش‍اخ‍ه‌ ک‍ار دان‍ش‌ص‍ف‍ری‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۶ -
۴۹طب‌ ک‍ار و ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌ن‍ژاد، م‍اش‍اءال‍ه‌
۵۰ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍ب‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا، آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا، ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍اای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۵۱س‍لام‍ت‌ وم‍ح‍ی‍ط درت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار:پ‍ن‍ج‌ س‍ال‌ پ‍س‌ ازاج‍لاس‌ زم‍ی‍ن‌س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
۵۲ش‍ی‍وه‌ ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ و ب‍زرگ‍س‍الان‌ (م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌ ب‍رای‌ اف‍رادی‌ ک‍ه‌ ب‍ا ن‍وزادان‌ و ک‍ودک‍ان‌ ک‍ار م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د)پ‍ت‍ری‌، پ‍ت‌Petrie, Pat
۵۳دس‍ت‍ور ک‍ار آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍وش‍ی‍م‍ی‌: ج‍ه‍ت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌، داروس‍ازی‌، م‍ام‍ای‍ی‌، پ‍رس‍ت‍اری‌، ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌ ...ذک‍اوت‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۰۹ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
۵۴م‍دی‍ری‍ت‌ و طراح‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ح‍ری‍ق‌اس‍ت‍ولارد، پ‍ل‌، ۱۹۵۶ -Stollard, Paul
۵۵ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍دا در ص‍ن‍ع‍ت‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌، ص‍اح‍ب‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ی‍ن‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ص‍ال‍ح‍ی‌، اس‍راف‍ی‍ل‌، ۱۳۵۲ -
۵۶"راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌" ب‍ه‌ م‍ن‍ظور پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‍ی‌
۵۷دس‍ت‍ور ک‍ار ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ردارچ‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍زChin, James
۵۸چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ا ک‍ودک‍م‌ رف‍ت‍ار ک‍ن‍م‌؟گ‍ارب‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌، ۱۹۴۶ -.Garber, Stephen W
۵۹ه‍ف‍ت‌ راز زن‍ان‌ م‍وف‍ق‌ب‍روک‍س‌، دان‍ا، ۱۹۵۵ -.Brooks, Donna L
۶۰ت‍ئ‍وری‌ و م‍س‍ای‍ل‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ک‍ل‍ی‌، گ‍راه‍ام‌Kelly, S.Graham
۶۱س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ک‍ار آف‍ری‍ن‌ص‍م‍د آق‍ائ‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
۶۲م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارگ‍روه‍ی‌ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۳۹ -.Blanchard, Kenneth H
۶۳م‍دی‍ری‍ت‌ از طری‍ق‌ ت‍غ‍ی‍ی‍روی‍ل‍س‍ون‌، پ‍ات‍ری‍ش‍ی‍ا، ۱۹۴۳ -Wilson, Patricia
۶۴[ TRIZت‍ی‌.آر.آی‌.زد] ن‍وآوری‌ ن‍ظام‌ی‍اف‍ت‍ه‌ت‍رن‍ی‍ن‍ک‍و، ج‍ان‌Terninko, John
۶۵م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ (اث‍رب‍خ‍ش‌ت‍ری‍ن‌ م‍دی‍ر در ک‍ار خ‍ود ب‍اش‍ی‍د)لاک‍ت‌، ج‍ان‌Lockett, John
۶۶ب‍ه‍ره‌وری‌اب‍طح‍ی‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۱۴ -
۶۷پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌: خ‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍راگ‍ی‍رس‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر.Senge, Peter M
۶۸ ۵[پ‍ن‍ج‌] اص‍ل‌ ب‍رای‌ دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ع‍ال‍ی‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍اراوس‍ادا، ت‍اک‍اش‍ی‌، ۱۹۳۱ -Osada, Takashi
۶۹م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ار و اس‍ت‍ان‍دارد ش‍غ‍ل‌رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌
۷۰م‍دی‍ری‍ت‌ م‍وف‍ق‌ک‍ارگ‍روه‍ی‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌وی‍ل‌ک‍اک‍س‌،گ‍راه‍ام‌ Hardy, GeorgeWillcocks,Graham
۷۱رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ول‍ی‍دی‌س‍ل‍طان‍ی‌، ای‍رج‌، ۱۳۴۱ -
۷۲ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ار و ش‍غ‍ل‌ت‍وس‍ل‍ی‌، غ‍لام‌ع‍ب‍اس‌، ۱۳۱۴ -
۷۳روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارم‍ق‍دم‍ی‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۸ -
۷۴م‍دی‍ری‍ت‌ ث‍ب‍ت‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وادث‌ ک‍ار:ANSI - OSHA راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌، م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ای‌ب‍خ‍ت‍ی‍ار، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۵۰ -
۷۵ب‍ررس‍ی‌ اف‍ت‌ ص‍وت‍ی‌ دی‍واره‍ای‌ س‍ب‍ک‌ه‍دای‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
۷۶طرح‌ری‍زی‌ دوب‍اره‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دس‍ت‍ور ک‍ار ره‍ب‍ری‌ ن‍وی‍ن‌چ‍م‍پ‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۴۲ -Champy, James
۷۷ح‍ق‍وق‌ ک‍ار: ب‍ه‌ه‍م‍راه‌ ق‍ان‍ون‌ ک‍ار م‍ص‍وب‌ م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌اح‍م‍دی‌،اح‍م‍د،۱۳۴۰
۷۸ح‍ق‍وق‌ ک‍ار(۱)ع‍راق‍ی‌،ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
۷۹ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ م‍س‍ت‍م‍ر :=Continuous Improvment اس‍ت‍رات‍ژی‌ ح‍ل‌ م‍س‍ای‍ل‌ و ب‍ه‍ب‍ود م‍ح‍ص‍ولات‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ار گ‍روه‍ی‌م‍ه‍رب‍ان‌، رض‍ا، ۱۳۲۷ -
۸۰ت‍ئ‍وری‌ ارت‍ع‍اش‍ات‌ ب‍ا ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ت‍ام‍س‍ون‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ت‍ی‍رل‌Thomson, William Tyrrell
۸۱ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ف‍ن‍ی‌ش‍ع‍ب‍ان‌زاده‌، ف‍رام‍رز، ۱۳۴۰ -
۸۲ارزی‍اب‍ی‌ ک‍ار و زم‍ان‌ (م‍ث‍ال‍ه‍ا و م‍س‍ائ‍ل‌)م‍رع‍ش‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳ -
۸۳م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د: (ارگ‍ون‍وم‍ی‌)ه‍لان‍در، م‍ارت‍ی‍ن‌،۱۹۴۳ --Helander, Martin, 1943
۸۴رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و رواب‍ط ک‍ارب‍ه‍ش‍ت‍ی‌،ج‍ع‍ف‍ر
۸۵اخ‍ت‍لالات‌ آس‍ی‍ب‌ ت‍ج‍م‍ع‍ی‌ :(CTDs) ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ - ع‍ض‍لان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ان‍دام‌ ف‍وق‍ان‍ی‌پ‍وت‍ز - ان‍درس‍ن‌، ورن‌Putz-Anderson, Vern
۸۶م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ح‍ری‍ق‌گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌،رس‍ت‍م‌،۱۳۴۴-
۸۷اص‍ول‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ وای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ار در ص‍ن‍ای‍ع‌م‍واد غ‍ذای‍ی‌:پ‍ی‍ش‌ ن‍ی‍از س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ HACCPپ‍ای‍ان‌، رس‍ول‌
۸۸س‍ازم‍ان‍ه‍ا وش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ خ‍ودرا از ن‍و ب‍ی‍اف‍ری‍ن‍ی‍ده‍م‍ل‌،گ‍ری‌،۱۹۵۴- م‌
۸۹خ‍لاق‍ی‍ت‌ ون‍وآوری‌ دران‍س‍ان‍ه‍ا و س‍ازم‍ان‍ه‍اآق‍ای‍ی‌ف‍ی‍ش‍ان‍ی‌،ت‍ی‍م‍ور
۹۰اس‍ت‍ف‍اده‌ از آب‌ ش‍ور در ک‍ش‍اورزی‌ پ‍ای‍دار
۹۱طراح‍ی‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍اررن‍ج‍ب‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۴ -
۹۲ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار
۹۳س‍ن‍ج‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردت‍ی‍م‌:راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ ت‍ی‍م‌ب‍ادر،گ‍ل‍وری‍اBader,Gloris E
۹۴ای‍م‍ن‌ س‍ازی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ در ب‍راب‍ر ح‍ری‍ق‌اگ‍ان‌ام‌،دی‍وی‍د،۱۹۴۱م‌
۹۵روش‌ اج‍رای‍ی‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ،ب‍ه‌ م‍ن‍ظوران‍ج‍ام‌ ک‍ارآزم‍ای‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ک‍ارب‍وان‍گ‌،ج‍ون‍ت‍را
۹۶ت‍ه‍ی‍ه‌ و اس‍ت‍ان‍دارد س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍ق‍ی‍اس‌ س‍ن‍ج‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ه‍وم‍ن‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۱ -
۹۷ت‍ع‍اری‍ف‌ و ن‍ظام‌ گ‍زارش‍ده‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍روت‍زف‍ی‍ل‍دج‍اک‍وب‌(CJD)وش‍ک‍ل‌ ج‍دی‍د ب‍ی‍م‍اری‌ ک‍روت‍زف‍ی‍ل‍دج‍اک‍وب‌ (vCJD,nvCJD)
۹۸ک‍ن‍ت‍رل‌ ع‍ف‍ون‍ت‌ در ت‍ب‌ ه‍ای‌ خ‍ون‍ری‍زی‌ ده‍ن‍ده‌ وی‍روس‍ی‌
۹۹دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وپ‍ای‍ش‌ ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ دخ‍ان‍ی‍ات‌
۱۰۰م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۱۰۱ای‍م‍ن‍ی‌ وب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار: ح‍ف‍اظت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍واد ۵۱ ت‍ا ۱۱۹ ق‍ان‍ون‌ ک‍ار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۱۹ -
۱۰۲م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌۱۳۸۲ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
۱۰۳ت‍ن‍ش‌: ک‍ار و رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ف‍ری‍زر، ت‍ام‍س‌ م‍وری‍س‌، ۱۹۲۲ -Fraser, Thomas Morris
۱۰۴آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ف‍اظت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارای‍ران‌. اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
۱۰۵ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار (م‍ق‍اول‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ت‍وص‍ی‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ار: ۱۳۷۳ - ۱۲۹۸ = ۱۹۹۷ -۱۹۱۹ )
۱۰۶رای‍ان‍ه‌ ک‍ار واژه‌ پ‍ردازی‌ [ Word xpورد ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌ ]...ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍وال‍ه‍ای‌ م‍ه‍ارت‌ و م‍رب‍ی‍گ‍ری‌ ...خ‍ل‍ی‍ق‌،غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۴۷-
۱۰۷آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ف‍اظت‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در ک‍اره‍ای‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ص‍رف‌ س‍م‍وم‌ دف‍ع‌ آف‍ات‌ ن‍ب‍ات‍ی‌ای‍ران‌. اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
۱۰۸آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ف‍اظت‍ی‌ م‍ول‍د ب‍خ‍ار و دی‍گ‍ه‍ای‌ آب‍گ‍رم‌ای‍ران‌. اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا و آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
۱۰۹روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارو ک‍ارگ‍رع‍ی‍س‍وی‌،ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
۱۱۰آل‍ودگ‍ی‌ ص‍وت‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ص‍ف‍ارزاده‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۲ -
۱۱۱م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ارو س‍م‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ :ک‍اردان‍ی‌ ب‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ا س‍ال‌۱۳۸۲ اف‍ش‍اری‌،داوود،۱۳۵۷-
۱۱۲دان‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ای‌ دارو س‍ازی‌ ای‍ران‌:رت‍ب‍ه‌ ب‍ت‍دی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌،م‍ح‍ص‍ول‌ طرح‌ ت‍دوی‍ن‌ راه‌ ک‍ار ت‍ق‍س‍ی‍م‌ وظای‍ف‌ آم‍وزش‍ی‌ در ن‍ظام‌ آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ورم‍ح‍م‍دی‌،آی‍ی‍ن‌،۱۳۴۹-
۱۱۳ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ک‍ار ب‍ا[ Photoshop 7ف‍ت‍وش‍اپ‌۷ ]ک‍ل‍ب‍ی‌،اس‍ک‍ات‌Kelby,Scott
۱۱۴س‍والات‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار درج‍ه‌ ی‍ک‌ ک‍د ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌۳-۴۲/۲۷
۱۱۵اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ و آم‍وزش‌ رای‍ان‍ه‌ ک‍ار رش‍ت‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ (درج‍ه‌۲ ) (اپ‍رات‍وری‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر) ...ده‍ق‍ان‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌، ۱۳۵۴ -
۱۱۶ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ن‍ورت‍ون‌،ب‍اب‌Norton,bob
۱۱۷پ‍رورش‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ل‍وئ‍ی‍س‌،گ‍ارت‌Lewis,Gareth
۱۱۸طرح‌ری‍زی‌ ک‍ار م‍وف‍ق‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ = Business plansم‍ی‍ت‍ل‍ن‍د، ای‍ان‌Maitland, Iain
۱۱۹ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌harvey, Christine
۱۲۰ف‍ن‍ون‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌Hindle, Tim
۱۲۱م‍دی‍ری‍ت‌ گ‍روه‍ه‍اه‍ل‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۳۲ -Heller, Robert
۱۲۲ک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍ار در م‍ح‍ی‍ط ک‍اره‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌Hindle, Tim
۱۲۳اداره‌ ک‍ردن‌ اف‍راد در م‍ح‍ی‍ط ک‍اره‍ل‍ر، راب‍رت‌Heller, Robert
۱۲۴ب‍رق‍راری‌ ارت‍ب‍اط در م‍ح‍ی‍ط ک‍اره‍ل‍ر، راب‍رت‌Heller, Robert
۱۲۵ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍اره‍ل‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۳۲ -Heller, Robert
۱۲۶طراح‍ی‌ و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ار (طراح‍ی‌ ش‍غ‍ل‌ - غ‍ن‍ی‌س‍ازی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ - س‍اخ‍ت‍اره‍ای‌ روان‌ ...)ل‍ی‍ن‍ده‍وم‌، رول‍ف‌Lindholm, Rolf
۱۲۷رواب‍ط ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌...چ‍ان‍دراش‍ک‍ار.Chandrashekar, B. K
۱۲۸م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ک‍ار (ان‍گ‍ی‍زش‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ و ت‍س‍ه‍ی‍م‌ دس‍ت‍اورده‍ا): ت‍ع‍ری‍ف‌، خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ اص‍ل‍ی‌...راس‌، روت‌ آن‌Ross, Ruth Ann
۱۲۹م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ (ه‍دف‌گ‍ذاری‌ - س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ - طراح‍ی‌ ف‍رآی‍ن‍د ت‍ول‍ی‍د): آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ف‍ه‍وم‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌...ب‍وی‌دل‌، ت‍ام‌Boydell, Tom
۱۳۰اج‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ب‍ه‍ره‌وری‌ در ی‍ک‌ ش‍رک‍ت‌...ش‍ول‍ت‍س‌، ک‍ارل‌ آدول‍ف‌Scholz, Karl - Adolf
۱۳۱ب‍ه‍ره‌وری‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ در اداره‌ب‍ک‌، آن‍ت‍ون‍ی‌Beck, Anthony
۱۳۲م‍وان‍ع‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌: ع‍وام‍ل‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ ک‍دام‍ن‍د؟پ‍روک‍وپ‍ن‍ک‍و، ج‍وزف‌Prokopenko, Joseph
۱۳۳م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍رژی‌ (اس‍ت‍ف‍اده‌ ک‍ارآم‍د از ان‍رژی‌)...م‍اه‍اج‍ان‌، ک‍ای‍لاش‌ چ‍ان‍درMahajan, Kailash Chander
۱۳۴ن‍ظام‌ رواب‍ط ک‍ار و ص‍ن‍ع‍ت‌ (و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌)ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، اح‍م‍د، ۱۳۳۵ -
۱۳۵م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دولار)
۱۳۶ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ره‍ب‍ری‌
۱۳۷ت‍ی‍م‌ م‍وث‍ر
۱۳۸اص‍ول‌ ش‍ی‍م‍ی‌درم‍ان‍ی‌ در س‍رطان‌ک‍ی‍ه‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۹ -
۱۳۹ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌۱:اص‍ول‌ ک‍ار و م‍ن‍اب‍ع‌ خ‍طا در آن‍ال‍ی‍زره‍ای‌ ه‍م‍ات‍ول‍وژی‌(س‍ل‌ ک‍ان‍ت‍ره‍ا)م‍ل‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۲-
۱۴۰گ‍زارش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍ی‍ر واگ‍ی‍ر در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
۱۴۱ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط وای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ه‍ن‍ودی‌، زه‍را، ۱۳۳۷ -
۱۴۲ب‍ه‍داش‍ت‌ واس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ب‍ه‍ن‍ودی‌،زه‍را،۱۳۳۷-
۱۴۳دس‍ت‍ور ک‍ار ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ واگ‍ی‍ردار در ان‍س‍ان‌ه‍ی‍م‍ن‌،دی‍وی‍دChin, James
۱۴۴ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ ح‍ری‍ق‌س‍ت‍اره‌،ه‍اش‍م‌،۱۳۵۴-
۱۴۵م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍والات‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌ ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍اراف‍ش‍اری‌،داوود
۱۴۶ ۵[پ‍ن‍ج‌] ج‍ادوئ‍ی‌ب‍لان‍چ‍ارد، ک‍ن‍ت‌، ۱۹۳۹ -.Blanchard, Kenneth H
۱۴۷گ‍ان‍گ‌ ه‍و:م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ان‍گ‍ی‍زب‍لان‍چ‍رد،ک‍ن‍ت‌
۱۴۸آم‍وزش‌ ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ اول‍ی‍ه‌
۱۴۹ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ارح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌، ۱۳۳۳ -
۱۵۰ارگ‍ون‍وم‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ،راه‍ک‍اره‍ای‌ آس‍ان‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‍ی‌ در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ ک‍ارال‍ل‍ه‍ی‍اری‌، ت‍ی‍م‍ور
۱۵۱م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ح‍ری‍ق‌لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‍ان‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۰ -
۱۵۲ب‍ه‍داش‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ گ‍رم‌: ارزی‍اب‍ی‌ و پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌گ‍ل‍ب‍اب‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۳۶ -
۱۵۳روش‌ه‍ا و وس‍ای‍ل‌ ن‍م‍ون‍ه‌ب‍رداری‌ از آلای‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ه‍وای‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ارچ‍وب‍ی‍ن‍ه‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵ -,BF
۱۵۴پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از ح‍ری‍ق‌لاه‍ی‍ج‍ان‍ی‍ان‌، ه‍م‍ای‍ون‌، ۱۳۴۰ -
۱۵۵م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍دا و ارت‍ع‍اش‌ در م‍ح‍ی‍ط ک‍ار: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ارزی‍اب‍ی‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌س‍اوت‌ ، ت‍ی‍م‌South, Tim
۱۵۶ای‍م‍ن‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍واد در ص‍ن‍ع‍ت‌ MSDS ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ن‍ازل‌،م‍ح‍ی‍ط ک‍ار،ص‍ن‍ای‍ع‌ ن‍ظام‍ی‌،ک‍ش‍اورزی‌...ق‍اس‍م‍ی‌، اح‍م‍د،۱۳۵۵-
۱۵۷ارت‍ع‍اش‌ ان‍س‍ان‍ی‌ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍دی‌،ای‍رج‌،۱۳۴۴-
۱۵۸گ‍زی‍ده‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍م‍ی‌ س‍ازی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ارپ‍ورق‍اس‍م‍ی‌،ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۰
۱۵۹ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد در ص‍ن‍ع‍ت‌ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، اح‍س‍ان‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱ -
۱۶۰ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ غ‍رب‌م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دق‍ی‍اس‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۱ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ی‍زان‌ روش‍ن‍ای‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ودن‌ ن‍ور ب‍ا ن‍وع‌ ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ن‍س‍ری‍ن‌ اح‍م‍دی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۲ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ص‍دا در واح‍د۱۰۰پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ف‍ت‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌س‍ی‍دم‍ح‍س‍ن‌ رض‍وی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۳ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۱۳۸۰-۱۳۸۴ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ال‍ون‍دی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۴ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍روص‍دای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار ب‍ر روی‌ ت‍وزی‍ع‌ گ‍ل‍ب‍ول‍ه‍ای‌ س‍ف‍ی‍دخ‍ون‌ (W.B.C) و اج‍زای‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ آن‍ه‍ا (DIFF)ف‍رش‍اد ی‍اری‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۵ب‍ررس‍ی‌ ت‍وزی‍ع‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۱۳۸۰ ت‍ا۱۳۸۴ ذب‍ی‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ ام‍رای‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۶ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ه‍وش‍ی‍ار ج‍وه‍ری‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۷ارزی‍اب‍ی‌ ص‍دا در ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۱۳۸۷ ع‍ل‍ی‍رض‍ا پ‍روی‍زی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۸ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ص‍دا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍رآن‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ ک‍ارگ‍اه‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ م‍خ‍اب‍رات‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍اه‍ش‍ه‍ردر س‍ال‌۱۳۸۷ م‍ح‍م‍د رس‍ائ‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۶۹ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ص‍دا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در آن‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍رپ‌ ن‍از ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌۸۵-۸۷ روح‌ ال‍ه‌ ن‍وری‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۰ارت‍ب‍اطش‍ن‍اس‍ی‌ (ارت‍ب‍اطات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ردی‌، گ‍روه‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‌)م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۴ -
۱۷۱ان‍س‍ان‌ و ت‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ح‍رارت‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ارگ‍ل‌ب‍اب‍ای‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۳۶ -
۱۷۲م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍دا و ارت‍ع‍اش‌: ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌، ارزی‍اب‍ی‌، ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ...گ‍ل‍م‍ح‍م‍دی‌، رس‍ت‍م‌, ۱۳۴۴-
۱۷۳ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ای‍ران‌ ی‍ادگ‍ار طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۲-۸۶ پ‍وری‍ا ف‍رخ‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۴ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌پ‍ی‍ام‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۵ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ص‍دا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در آن‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌۸۵-۸۷ وح‍ی‍د م‍ح‍م‍ودی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۶ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آرد ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ک‍ب‍ری‌ ام‍ج‍دی‍ان‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۷ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اف‍ت‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ص‍دا و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ردر آن‌ در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍رپ‌ ن‍از ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۸۵-۸۷ خ‍دی‍ج‍ه‌ ج‍واه‍رزاده‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۷۸راه‍ن‍م‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌، ب‍ه‍داش‍ت‌ و ش‍رای‍ط م‍ح‍ی‍ط ک‍ارف‍ری‍دلان‍د، ل‍ن‍ارت‌Fridlund, Lennart
۱۷۹اس‍ت‍ان‍دارد خ‍ام‍وش‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌
۱۸۰اخ‍لاق‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ه‍ازم‍ر، لاروت‍ون‌Hosmer, Larue tone
۱۸۱ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ - ف‍راگ‍ی‍ر دس‍ت‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍لاس‌ ج‍ه‍ان‍ی‌اوک‍ل‍ن‍د، ج‍ان‌.Okland, John s
۱۸۲م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر [ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌]: ۳۰۷ - ۳۰۱ - ۱۰۳ - ۱۰ - ۱
۱۸۳م‍ج‍ل‍ه‌ ک‍ار س‍ال‍م‌ آم‍وزش‍ی‌ ،ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ واطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ (ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌)
۱۸۴م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - پ‍ژوه‍ش‍ی‌ س‍لام‍ت‌ ک‍ار ای‍ران‌ ( ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ )
۱۸۵راه‍ن‍م‍ای‌ ه‍م‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ ه‍ای‌ ش‍ی‍گ‍لا دی‍س‍ان‍ت‍ری‌ ت‍ی‍پ‌ ۱س‍ازم‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ -۱۳۳۶
۱۸۶پ‍ای‍ش‌ ه‍وا درم‍ح‍ی‍ط ک‍اردش‍م‍ن‌ ف‍ن‍ای‍زدی‌،ف‍روغ‌ ال‍س‍ادات‌
۱۸۷م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ال‍زام‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ ک‍ار در ص‍ن‍ای‍ع‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌آق‍اب‍ی‍گ‍ی‌،م‍ان‍دان‍ا،۱۳۵۰-
۱۸۸ب‍ررس‍ی‌ ص‍دا در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ی‌ ن‍ازگ‍ل‌ن‍دا م‍ص‍طف‍وی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۸۹ای‍م‍ن‍ی‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌۱"آن‍ال‍ی‍ر ری‍س‍ک‌، ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار، ای‍م‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و ب‍الاب‍ره‍ا" ب‍راس‍اس‌ س‍رف‍ص‍ل‌ دروس‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌...ح‍ل‍وان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۹ -
۱۹۰ارزی‍اب‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍دا در ن‍ی‍روگ‍اه‌ ب‍رق‌ اض‍طراری‌ پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ک‍رن‍ش‍اه‌وح‍ی‍د اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۱ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار م‍وج‍ود در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌م‍ح‍م‍د آرش‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۲ف‍ن‌آوری‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ص‍دا در ص‍ن‍ع‍ت‌م‍ن‍ظم‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۳ -
۱۹۳ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍رو ص‍دا در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آرد ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ در ب‍ه‍ار۱۳۸۹ ف‍ری‍ب‍ا ب‍ه‍رام‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۴اص‍ول‌ طب‌ ک‍ار ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار (ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌،ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌،درم‍ان‌،پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ )
۱۹۵ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌س‍ع‍ی‍د ک‍ری‍م‍ی‌ م‍ی‍رع‍زی‍زی‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۶ب‍ررس‍ی‌ و م‍طال‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍ول‍د ص‍دا در واح‍د ت‍ق‍طی‍ر پ‍الای‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ف‍ت‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ در س‍ال‌۱۳۸۹ س‍م‍ی‍ه‌ ن‍ظری‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۷ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ص‍دا در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ غ‍رب‌م‍ص‍طف‍ی‌ داودی‌ م‍ق‍دم‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۸ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ ای‍لام‌ج‍واد ن‍ظری‍ان‌,دان‍ش‍ج‍و
۱۹۹ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ای‍ع‍ت‍ری‍ن‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ح‍م‍ی‍درض‍ا س‍ل‍ی‍م‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۰ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ و ارزی‍اب‍ی‌ س‍ر و ص‍دا در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آرد ب‍ی‍گ‍ل‍ری‌ در زم‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۹ م‍ح‍م‍د ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۱ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ - ع‍ض‍لان‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار در :ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ح‍س‍ن‌ ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۲آن‍ال‍ی‍ز ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌وح‍ی‍د م‍وق‍وف‍ه‌ ای‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۳ارزی‍اب‍ی‌ ص‍دا در ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍گ‍م‍ان‌ ه‍گ‍م‍ت‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰ داوود ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍وش‍ش‌ ف‍ر,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۴ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۹ و۹۰ ف‍اض‍ل‌ رض‍ای‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۵ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۹ و۹۰ ع‍ل‍ی‌ ظف‍ری‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۶ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍ب‍س‍ت‍ون‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۷ و۸۸ رس‍ول‌ ب‍اب‍ک‌ زاده‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۷ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ص‍دا و ف‍ش‍ارخ‍ون‌ در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌م‍ه‍دی‌ م‍ه‍رج‍و,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۸ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر س‍ر و ص‍دا ب‍ر ف‍ش‍ار خ‍ون‌ ک‍ارگ‍ران‌ خ‍ط ت‍ول‍ی‍د ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ی‍م‍ان‌ لارس‍ت‍ان‌ در آذر۹۰ ح‍م‍ی‍درض‍ا زم‍ان‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۰۹م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍واب‌ و خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ در ک‍ارگ‍ران‌ روز ک‍ار و ش‍ب‌ ک‍ار ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ س‍ال‌۹۰ ع‍ل‍ی‌ ق‍ن‍ب‍ری‌- ارس‍لان‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۱۰م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ س‍خ‍ت‌ و زی‍ان‌آور : ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ آرای‌ وح‍دت‌ روی‍ه‌ ه‍ی‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ دی‍وان‌ ع‍دال‍ت‌ اداری‌
۲۱۱ای‍م‍ن‍ی‌ در پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌م‍س‍ل‍م‍ان‌ ی‍زدی‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶ -
۲۱۲م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍اران‍چ‍ی‌، رس‍ول‌، ۱۳۴۲ -
۲۱۳آم‍وزش‌ HSE ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۱ -
۲۱۴آم‍وزش‌ HSE ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د،۱۳۵۱ -
۲۱۵آل‍ودگ‍ی‌ه‍ای‌ م‍ح‍ی‍طزی‍س‍ت‌ ه‍وا، آب‌، پ‍س‍م‍ان‍د، ص‍دام‍ن‍ص‍وری‌، ن‍ب‍ی‌ال‍ه‌
۲۱۶م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ای‍ران‌ ، م‍ب‍ح‍ث‌ دوازده‍م‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و ح‍ف‍اظت‌ ک‍ار در ح‍ی‍ن‌ اج‍راای‍ران‌.وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌.
۲۱۷ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ص‍دا و ف‍ش‍ارخ‍ون‌ در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ک‍اش‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‍ون‌م‍ه‍راب‌ م‍رادی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۱۸ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ص‍ف‍ح‍ات‌ پ‍ل‍ی‌ اس‍ت‍ای‍رن‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ج‍اذب‌ ص‍دا در واح‍د اره‌ ت‍ی‍ز ک‍ن‍ی‌ ک‍ارخ‍ان‍ج‍ات‌ ن‍ورد و پ‍روف‍ی‍ل‌ س‍اوه‌م‍ح‍م‍ود ب‍اب‍اوی‍س‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۱۹ت‍اث‍ی‍ر ص‍دای‌ م‍ح‍ی‍ط ک‍ار ب‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ان‌ ش‍ه‍ر ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌طاه‍ره‌ ام‍ی‍ن‍ی‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۲۰م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌: م‍ش‍خ‍ص‍ات‌، طرز ک‍ار و ت‍ص‍اوی‍رع‍ب‍دی‌ ن‍وروزان‍ی‌، س‍ج‍اد، -۱۳۶۲
۲۲۱ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۹ و۹۰ خ‍ام‍وش‍ی‌،ف‍رش‍ی‍د,دان‍ش‍ج‍و
۲۲۲ب‍ررس‍ی‌ ح‍وادث‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ در س‍ازم‍ان‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌۸۹ و۹۰ خ‍ام‍وش‍ی‌ ،ف‍رش‍ی‍د,دان‍ش‍ج‍و
۲۲۳ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ن‍اش‍ی‌ از ک‍ار در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ق‍ن‍د ب‍ی‍س‍ت‍ون‌ طی‌ س‍ال‍ه‍ای‌ ۸۹ و۹۰س‍لام‍ی‌،س‍ی‍دگ‍وران‌,دان‍ش‍ج‍و
۲۲۴راب‍طه‌ ص‍دا ب‍ا اف‍زای‍ش‌ ف‍ش‍ارخ‍ون‌ ش‍ری‍ان‍ی‌ در ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ن‍س‍اج‍ی‌ ب‍روج‍ردج‍ودک‍ی‌،ج‍م‍ش‍ی‍د,دان‍ش‍ج‍و