دبیر امور هیئت علمی

 دکتر هیوا حسینی    

نام و نام خانوادگی: دکتر هیوا حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: hiwa_hossaini@yahoo.com