اساتید گروه آمار زیستی

دکتر افشین الماسی

دکتر افشین الماسی 

استادیار گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: afalmasi@kums.ac.ir


دکتر منصور رضایی دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mrezaei@kums.ac.ir

Dr. Mansoor Rezaei
 
دکتر شایان مصطفایی

دکتر شایان مصطفایی

استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:shayan.mostafaei@kums.ac.ir

Full CV dr mostafaie

دکتر بهزاد مهکی

دکتر بهزاد مهکی

استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:behzad.mahaki@kums.ac.ir

dr mahaki cv 
دکتر امیرحسین هاشمیان

دکتر امیرحسین هاشمیان

دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:dr.ahashemian@kums.ac.ir

KUMS CV Hashemian