اساتید گروه بهداشت عمومی

دکتر بهزاد کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

مرتبه علمی: استاد
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی              
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: bkm_1344@yahoo.com

Dr. behzad karamimatin . KUMS CV Formatting 
دکتر مجتبی لیمویی  دکتر مجتبی لیمویی
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:mojtabalimoee@yahoo.com

Dr Limoee Cv 
دکتر ستار رضایی  دکتر ستار رضایی 
مرتبه علمی: دانشیار
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: satarrezaei@gmail.com

Dr. Satar Rezaei
دکتر علی کاظمی  دکتر علی کاظمی کریانی
مرتبه علمی: استادیار
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:alikazemi.k20@gmail.com

Dr. Kazemi . KUMS CV Formatting