خدمات:

ü      برگزاری کلاسهای کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های مهندسی بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای و بهداشت  علوم وصنایع غذایی

ü      نظارت بر انجام پروژه های دانشجویی دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط و ارائه مشاوره

ü      انجام پروژه های تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه

توانمندیها:

آنالیزکلیه پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب و فاضلاب شامل:

1.     اندازه گیری اکسیژن محلول

2.     اندازه گیری ازت آمونیاکی

3.     اندازه گیری  BOD

4.     اندازه گیری COD

5.     اندازه گیری فسفات محلول در آب به روش کلرید قلع

6.     اندازه گیری سدیم وپتاسیم موجود در آب  ( فلیم فتومتری)

7.     اندازه گیری میزان هدایت الکتریکی

8.     سنجش میزان کدورت

9.     اندازه گیری جامدات (MLVSS-VSS-TDS-TSS-TS)

10. اندازه گیری نیتریت محلول

11. اندازه گیری نیترات محلول

12. اندازه گیری میزان اسیدیته و قلیائیت

13. اندازه گیری سختی (دائم- کل – موقت)

14. اندازه گیری سولفات

15. اندازه گیری PH

16.  اندازه گیری کلراید

17. اندازه گیری فلوراید

18. اندازه گیری نیتروژن محلول (TKN)

19.  آزمایش جار تست

20.  آزمایشSVI  (اندازه گیری شاخص حجمی لجن)

21. اندازه گیری قابلیت ته نشینی لجن

22. تعیین  طعم،  بو، درجه حرارت و رنگ

 

 انجام آزمایشات مرتبط با درس شیمی آلی

1.     اندازه گیری نقطه ذوب و جوش

2.     انحلال پذیری

3.     استخراج

4.     تبلور

5.     تقطیر

6.     سنتز ترکیبات آلی

7.     سنتز آسپرین

 

انجام آزمایشات مرتبط با درس شیمی تجزیه

1.     محلول سازی

2.      تیتراسیون خنثی سازی (اسیدیمتری و الکالیمتری)

3.     تیتراسیون رسوبی (آرژانتومتری به روش موهر و ولهارد)

4.      تیتراسیون اکسید و احیا یدومتری و منگانومتری)

5.      تیتراسیون کمپلکسومتری اندازه گیری  Ca ,Mg

6.     وزن سنجی

انجام آزمایشات مرتبط با درس سم شناسی بهداشت حرفه ای

1.     روش کمی و تشخیص سیانور

2.     تشخیص کیفی استون

3.     تشخیص کیفی کلروفرم

4.     شناسایی استن و کلر

5.     تشخیص فنل

 کاربرد دستگاه های پیشرفته در آنا لیز آلاینده ها

1.     آموزش روش کار با دستگاه اسپکتروفتومتر

2.     آموزش روش کار با دستگاه فلیم فتومتر

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۰:۰۳