سرپرست آزمایشگاه ها

:bust_in_silhouette:دکتر هوشیار حسینی

نام و نام خانوادگی: دکتر هوشیار حسینی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: