سرپرست آزمایشگاه

:bust_in_silhouette:دکتر حیدری

نام و نام خانوادگی : دکتر روح اله حیدری

سمت: سرپرست آزمایشگاه ها