لیست وسایل وتجهیزات موجوددرآزمایشگاه میکروبیولوژی درجدول زیرفهرست شده است. 

ردیف

نام دستگاه به همراه مشخصات اصلی

مدل

کشورسازنده

تعداد

1

انکوباتور

INB 400 Memmert

آلمان

1 دستگاه

2

انکوباتور

BE 500 Memmert

آلمان

1 دستگاه

3

آون

Memmert

آلمان

1 دستگاه

4

بن ماری

Memmert

 

2 دستگاه

5

میکروسکپ دو چشمی

المپوس CH30

ژاپن

13دستگاه

6

میکروسکپ دو چشمی دوربین دار

لیکا

اسپا نیا

1دستگاه

7

هیتر برقی

فاطر

ایران

1 عدد

8

کلنی کانتر

-

ایران

1 دستگاه

9

جار بی هوازی

-

ایران

1 دستگاه

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۱۴