خدمات

 • تدریس دروس عملی میکروبیولوژی،انگل شناسی وحشره شناسی بر اساس سر فصل های مصوب وزارت خانه
 • انجام پروژه های تحقیقاتی مصوب معاونت آموزشی دانشگاه
 • راهنمای ومشاوره در انجام پروژه ها و پایان نامه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

توانمندیها

    میکروبیولوژی:

 1. تهیه محیط کشتهای میکروبی مورد نیاز
 2. انجام رنگ امیزی ساده وگرم باکتریها
 3. آزمایش احتمالی کلیفرمها
 4. آزمایش تاییدی کلیفرمها
 5. آزمایش تکمیلی کلیفرمها
 6. تستهای بیوشیمیایی (افتراقی)
 7. آزمایش تشخیص کلستریدیا
 8. آزمایش تشخیص استرپتوکوک های کروه D مرحله احتمالی و تائیدی
 9. آزمایش شمارش بشقابی
 10. آزمایش شناسایی وشمارش تک یاخته ها با استفاده از لام سدویک رافتر
 11. آزمایش صافی غشایی

 

    آزمایشات کنترل کیفی میکروبی مواد غذایی:

 1. آزمایش شمارش کلی میکروبی
 2. آزمایش کلی فرمها
 3. آزمایش تشخیص استافیلوکوک
 4. آزمابش کپک و مخمر

    

    حشره شناسی:

 • تشخیص لاروها وحشرات بالغ با استفاده از لوپ

 

    انگل شناسی:

 • شناسایی انگلها، تخم ولارو آنها با استفاده از میکروسکوپ

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۱:۱۹