فهرست وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی موجود در آزمایشگاه تحقیقاتی و رفرنس در جدول زیر ارائه گردیده است.

  

ردیف

نام دستگاه به همراه مشخصات اصلی

مدل

کشور سازنده

تعداد

1

پلاسمای جفت شده القایی

(Inductively Coupled Plasma)

مجهز به S10 Autosampler

PerkinElmer

Optima 7300 DV

USA

1 دستگاه

2

کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا (HPLC)

(High Performance Liquid Chromatography)

مجهز به UV Detector/VIS و

Detector fluorescence

KNAUER

Germany

1 دستگاه

3

دستگاه گازکروماتو گراف مجهز به دتکتور FID و TCD و جنراتور هیدروژن و نیتروژن

Bruker   450-GC

USA

1 دستگاه

4

دستگاه گازکروماتو گراف مجهز به دو عدد دتکتور FID و جنراتور هیدروژن

Shimadzu GC-14A

USA

1 دستگاه

5

Atomic Absorption

مجهز به Auto Sampler

Perkin Elmer

Japan

1 دستگاه

6

pH متر

WTW

pH 538

Germany

1 دستگاه

7

pH متر

WTW

pH 340

Germany

1 دستگاه

8

میکروسکوپ

Micros

Austria

1 دستگاه

9

میکروسکوپ

Olympus

Japan

1 دستگاه

10

ترازوی دیجیتالی

Sartorius

TE 214 S

Canada

1 دستگاه

11

انکوباتور

WTW

TS606

Germany

1 دستگاه

12

فور

memmert

TV 25v

Germany

1 دستگاه

13

کوره الکتریکی

Nabertherm

L3/11/S27

Germany

1 دستگاه

14

BOD سنج

WTW

OXITOP

1230T

Germany

1 دستگاه

15

BOD سنج

HACH

2173B

USA

1 دستگاه

16

Oximeter

OXI325-A/SET

Germany

1 دستگاه

17

هدایت سنج

LF196

Germany

1 دستگاه

18

میکروسانتریفیوژ

Sigma 301

Germany

1 دستگاه

19

اسپکترو فتومتر

Testo

Germany

1 دستگاه

20

اسپکترو فتومتر

Varian

UV-Visible

USA

1 دستگاه

21

اسپکترو فتومتر

WTW

Germany

1 دستگاه

22

آب مقطر گیری

Human Power

Korea

1 دستگاه

23

pH متر

HANNA

Italy

1 دستگاه

24

pH متر

HANNA

H1519N

Italy

1 دستگاه

25

دستگاه هضم

HACH

NA8519

USA

1 دستگاه

26

همزن الکتریکی

IKA

USA

1 دستگاه

27

شیکر الک آرد

BADI  161

IRAN

1 دستگاه

28

همزن مغناطیسی 3 قلو

پارس آزما

IRAN

1 دستگاه

29

شیکر بالن وارلن

ABC 400

IRAN

1 دستگاه

30

همزن مغناطیسی

IKA RCT

USA

1 دستگاه

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ دی ۱۳۹۲ ۰۲:۴۴