دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آموزش / آزمایشگاه ها و کارگاه ها / عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه

آزمایشگاه عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و تهویه

* روشها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های محیط کار
* تجزیه و آنالیز نمونه ها .
* تهویه.


1-الف) وسایل نمونه برداری از آلاینده ها :
1-1) انواع پمپ ها (دستی ، نمونه برداری فردی، محیطی).
1-2) ست کالیبراسیون پمپ نمونه برداری فردی و کالیبراسیون پمپهای دستی
1-3) گازمتر تر و خشک
1-4) بطری ماریوتی
1-5) انواع روتامتر در رنج های مختلف
1-6) Airbag
1-7) سیکلون
1-8) انواع لوله های جاذب، دتکتورتیوب، فیلتر نمونه برداری، ایمپینجر
1-9) کاسکیدایمپکتور


1-ب) اهداف:
1-1) آشنایی دانشجویان با وسایل مختلف نمونه برداری از آلاینده ها.
1-2) آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون وسایل نمونه برداری با استفاده از استانداردهای اولیه، میانی و مدیاهای مختلف
1-3) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل و روشهای مختلف نمونه برداری فردی و محیطی و انجام کار عملی


2- الف) وسایل شمارش ذرات نمونه تجزیه و آنالیز نمونه ها :

2-1) میکروسکوپ ساده
2-2) گاز کروماتوگرافی(GC – HPLC)


2-ب) اهداف:
2-1) آشنایی دانشجویان با روش استفاده از میکروسکوپ در تجزیه نمونه ها.
2-2) آشنایی دانشجویان با روشهای شمارش ذرات جمع آوری شده و انجام کار عملی
2-3) آشنایی دانشجویان با روش آماده سازی نمونه جهت تجزیه


3- الف) وسایل آزمایشگاه تهویه

3-1) تونل باد، فن، هود و اتصالات 2-3 الف) مانومتر دیجیتالی 3-3- الف) آنمومترپره ای ب) آنمومتر حرارتی
3-2) لوله پیتوت .


3-ب ) اهداف :
3-1) آشنایی دانشجویان با وسایل اندازه گیری فشار استاتیک، فشار سرعت، سرعت جریان هوا و انجام کار عملی
3-2) آشنایی دانشجویان با روش تست کارایی سیستم تهویه.