مسئول روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: مهرداد کرمی سیاسیاهیمهرداد کرمی

مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد روانشناسی 

پست الکترونیک: karamimehrdad30@yahoo.com