اساتید گروه مهندسی بهداشت محیط

دکتر علی الماسی  دکتر علی الماسی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: alialmasi@yahoo.com

Dr. Ali Almasi 
دکتر مقداد پیرصاحب  دکتر مقداد پیرصاحب
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک: mpirsaheb@yahoo.com

cv dr-pirsaheb 

دکتر پرویز محمدی  دکتر پرویز محمدی
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک:pmohammadi@kums.ac.ir

dr parviz mohamadi cv.docx
دکتر علیرضا موسوی  دکتر سیدعلیرضا موسوی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: 
seyyedarm@yahoo.com
CV-Seyyed Alireza  Mousavi 
دکتر هیوا حسینی  دکتر هیوا حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: Hiwa_hossaini@yahoo.com
CURRICULUM VITAE Dr Hiwa Hossaini
دکتر هوشیار حسینی  دکتر هوشیار حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیکی:hoo.hosseini@gmail.com

cv hoshyar hoseini 
دکتر انور اسدی  دکتر انور اسدی
استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:anvar_asadi@yahoo.com

CV 2021Anvar asadi(1)