دستورالعمل های ویژه کارآموزی

مشاوره شیردهی مشاوره شیردهی

شیر مادر شیر مادر

راهنمای نظام جامع مراقبت بیماری های واگیر راهنمای نظام جامع مراقبت بیماری های واگیر

راهنمای کشوری مراقبت مننژیت راهنمای کشوری مراقبت مننژیت

راهنمای کشوری مراقبت فلج شل حاد راهنمای کشوری مراقبت فلج شل حاد

راهنمای کشوری مراقبت سرخجه و سندروم سرخجه مادرزادی راهنمای کشوری مراقبت سرخجه و سندروم سرخجه مادرزادی

راهنمای کشوری مراقبت دیفتری راهنمای کشوری مراقبت دیفتری

راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی راهنمای کشوری مراقبت پیامدهای نامطلوب ایمنسازی

راهنمای کشوری سیاه سرفه راهنمای کشوری سیاه سرفه

راهنمای کشوری سرخک راهنمای کشوری سرخک

راهنمای کشورای ایمن سازی چاپ هشتم راهنمای کشورای ایمن سازی چاپ هشتم

دستورالعمل کشوری کووید19 دستورالعمل کشوری کووید19

دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیس دستورالعمل کشوری مراقبت پدیکولوزیس

جذام جذام

جامعه ایمن و پیشگیری از حوادث جامعه ایمن و پیشگیری از حوادث

تغذیه دردوران نقاهت کرونا تغذیه دردوران نقاهت کرونا

بوکلت چارت مانا بوکلت چارت مانا

بوکلت چارت کودک سالم بوکلت چارت کودک سالم

ایراپن ایراپن

B راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت راهنمای کشوری مراقبت هپاتیت ب 

Principles of Disease Prevention (1) (اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها) Principles of Disease Prevention 1 (اصول پیشگیری و مراقبت از بیماری ها)

Hepatitis Trainer slids SHEPmodel (آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت) Hepatitis Trainer slids SHEPmodel (آموزش پیشگیری، کنترل و درمان هپاتیت)

leshmaniasis (سالک) leshmaniasis (سالک)

broselosis (تب مالت) broselosis (تب مالت)

pantavalan (واکسن پنجگانه) pantavalan (واکسن پنجگانه)

Tuberclusis (راهنمای کشوری مبارزه با سل) Tuberclusis (راهنمای کشوری مبارزه با سل)

Talasemi (پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور) Talasemi (پیشگیری از بروز بتا تالاسمی ماژور)

Bucleet Chart (برنامه کشوری مادری ایمن) Bucleet Chart (برنامه کشوری مادری ایمن)

DIABETES (آموزش پیشگیری، کنترل و درمان دیابت) DIABETES (آموزش پیشگیری، کنترل و درمان دیابت)

SELF CARE (خود مراقبتی خانواده 1) SELF CARE (خود مراقبتی خانواده 1)

HP (فشار خون بالا) HP (فشار خون بالا)

MALARIA (مالاریا) MALARIA (مالاریا)