سال تأسیس: 1376

رسالت:

این دانشکده قصد دارد با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، آزمایشگاه های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را در سطح استان و کشور به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند جهت تأمین نیروهای عرصه بهداشت، با انجام پژوهش های علمی گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی و دستیابی به راه حل های اساسی در حل مسائل استان در کشور بر دارد.

دورنما:

این دانشکده تلاش می کند تا در 5 سال آینده بعنوان معتبرترین مرکز آموزشی و پژوهشی در زمینه بهداشت در غرب کشور خود را معرفی نموده و به جایگاه ارزشمندی در بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور دست یابد.

ارزش ها:

  • شایسته سالاری
  • آرمانگرایی
  • سلامت محوری
  • توسعه کیفی
  • توجه ویژه به اساتید و کارکنان
  • اخلاق گرایی
  • ارزش گذاری نسبت به زمان
  • توسعه پژوهشی
  • بالندگی سازمانی