سال تأسیس: 1376

رسالت:

این دانشکده قصد دارد با همکاری اساتید توانمند و مجرب در عرصه های آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی گروه های آموزشی، آزمایشگاه های تخصصی، مراکز تحقیقاتی و توسعه روش های نوین در دو بعد آموزشی و پژوهشی خدمات خود را در سطح استان و کشور به انجام رساند و ضمن تربیت دانشجویان توانمند جهت تأمین نیروهای عرصه بهداشت، با انجام پژوهش های علمی گام های مؤثری در شناخت مشکلات بهداشتی و دستیابی به راه حل های اساسی در حل مسائل استان در کشور بر دارد.

دورنما:

این دانشکده تلاش می کند تا در 5 سال آینده بعنوان معتبرترین مرکز آموزشی و پژوهشی در زمینه بهداشت در غرب کشور خود را معرفی نموده و به جایگاه ارزشمندی در بین مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور دست یابد.

ارزش ها:

 • شایسته سالاری
 • آرمانگرایی
 • سلامت محوری
 • توسعه کیفی
 • توجه ویژه به اساتید و کارکنان
 • اخلاق گرایی
 • ارزش گذاری نسبت به زمان
 • توسعه پژوهشی
 • بالندگی سازمانی 

گروه های آموزشی:

فضای فیزیکی:

 • مساحت کل دانشکده:                  55000 متر مربع 
 • زیربنا :                                       6400 متر مربع
 • فضای سبز:                                دو هکتار
 • پارکینگ:                                    1700 متر مربع

 عکس دانشکدهددانشکده بهداشت

 

 

 

 

 

 

فضای آموزشی:

        کلاس های درس:  جمعاً 12 کلاس

 • 1 کلاس درس با مساحت 70 مترمربع با ظرفیت 55 نفر
 • 7 کلاس درس با مساحت 48 مترمربع با ظرفیت 35 نفر
 • 4 کلاس درس با مساحت 40 مترمربع با ظرفیت 15 نفر (مخصوص دانشجویان ارشد)

        مرکز رایانه : 48 متر مربع        

        سالن همایش:  130 متر مربع با ظرفیت 50 نفر

        سالن کنفرانس:  140 متر مربع با ظرفیت 76 نفر

        واحد پراتیک :  28 متر مربع

        مدیا لب: 36 متر مربع