رئیس دانشکده بهداشت

دکتر صفری

نام و نام خانوادگی: دکتر یحیی صفری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیکy.safary@kums.ac.ir

تلفن تماس: 38262005-083