اعضاء

:bust_in_silhouette:

نام و نام خانوادگی : الهه کیانی

سمت: رئیس حسابداری

تلفن تماس:08338261006

 

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانوادگی: وحید نیسانی

سمت: حسابدار

تلفن تماس:08338261007

:memo:

  •  ثبت اقدام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
  •  تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی، چک، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
  •  رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظیر رعایت و اجرایی قوانین و مقررات مالی
  •  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تهیه  تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

  •  راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده

  •  تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی گزارش های لازم بودجه تفصیلی
  •  رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری

  •  نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحدها و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

  •  همکاری در تهیه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، طرح تصویب نامه ها
  •  مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها

 

 

:email: آدرس: کرمانشاه - بلوار عشایر - میدان ایثار - جنب بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت

:mailbox_with_mail: کدپستی:6719851351

:phone: تلفن: 38261006-083