مدیر گروه

دکتر بهزاد مهکی

نام و نام خانوادگی: دکتر بهزاد مهکی  

مدرک تحصیلی: دکتری آمار زیستی

پست الکترونیک: behzad.mahaki@kums.ac.i

تلفن تماس: