مدیر گروه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر افشین الماسیدکتر افشین الماسی

مدرک تحصیلی: دکتری آمار زیستی

پست الکترونیک: Afalmasi@kums.ac.ir

تلفن تماس: