اعضای هیأت علمی گروه آمار زیستی

دکتر منصور رضایی دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک:mrezaei@kums.ac.ir

ORCID
ResearchGate
ResearcherID
Google Scholar
CV

دکتر بهزاد مهکی دکتر بهزاد مهکی

استاد گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک:behzad.mahaki@kums.ac.ir

 Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
دکتر امیرحسین هاشمیان

دکتر امیرحسین هاشمیان

دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک:dr.ahashemian@kums.ac.ir

سالاری

 دکتر نادر سالاری

استاد گروه آمار زیستی

رشته تحصیلی:  آمار زیستی

آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D
پست الکترونیک:n_s_514@yahoo.com

دکتر افشین الماسی

 دکتر افشین الماسی

دانشیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.
پست الکترونیک: afalmasi@kums.ac.ir

  Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
شهسواری دکتر سوده شهسواری

استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.
پست الکترونیک: soodeh_shahsavari@yahoo.com

Scopus 
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
Semantic Scholar
CV
اندایشگر  دکتر بهاره اندایشگر

استادیار گروه آمار زیستی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.
پست الکترونیک: