دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / گروه های آموزشی / آمار زیستی / کارگاه‌های آموزشی و ژورنال کلاب‌ها