کارشناس گروه

 

نام و نام خانوادگی : زهره مهدی یانی

تحصیلات: لیسانس پژوهشگری علوم اجتماعی

سمت: کارشناس گروه آمار زیستی

پست الکترونیک: mahdiyani8@gmail.com