تاریخچه و معرفی گروه:

استفاده صحیح از نیروی انسانی به مثابه ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه، موضوعی غیرقابل انکار بوده و حفظ سلامت و ایمنی شاغلین همواره از مهم ترین اهداف برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان تلقی می گردد. انسان سالم از دیدگاه علم مهندسی بهداشت حرفه ای نه تنها محور و غایت توسعه بلکه عامل و نیرو محرکه توسعه نیز می باشد.

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای به عنوان یکی از اولین گروههای آموزشی دانشکده بهداشت و غرب کشور فعالیت خود را در زمینه تربیت دانشجو در مقطع کاردانی در سال 1370 آغاز نمود. در ادامه با همت و پیگیری اعضای هیئت علمی پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی (شبانه)، کارشناسی ناپیوسته (روزانه)، کارشناسی ناپیوسته(شبانه) و کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه ای بترتیب در سال های 1374، 1375، 1386 و 1393 عملیاتی گردید.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز برای اولین بار در سال 1397 مورد موافقت هیئت محترم بورد تخصصی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای قرار گرفت.

همچنین با موافقت هیئت محترم بورد تخصصی H.S.E در مهرماه سال 1401 برای نخستین بار پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد H.S.E صورت گرفت.

نظر به تعدد واحدهای عملی و کارگاهی گروه دارای 2 آزمایشگاه تخصصی عوامل فیزیکی - عوامل شیمیایی و تهویه صنعتی و 2 کارگاه مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) و ایمنی صنعتی می باشد. راهبری و هماهنگی آزمایشگاه و کارگاههای فوق را دو نفر از کارشناسان مجرب این رشته بر عهده دارند.

در این گروه 6 نفر عضو هیئت علمی با تخصص های عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی، ارگونومی، ایمنی صنعتی و سم شناسی به تربیت و آموزش دانشجویان مشغول به فعالیت هستند.