تاریخچه و معرفی گروه:

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت کرمانشاه در سال 1370 شروع به فعالیت و تربیت دانشجو در رشته تخصصی بهداشت حرفه ای نموده و در مقطع کاردانی بهداشت حرفه ای دانشجو پذیرفته است. دوره های شبانه در مقطع کاردانی در سال 1374 مورد پذیرش قرار گرفته است. سپس در سال 1375 در مقطع کارشناسی ناپیوسته و در سال 1386 در دوره های شبانه مقطع کارشناسی دانشجو پذیرفته است. از سال 1393 اولین دوره دانشجویان کارشناسی پیوسته در این دانشکده مشغول به تحصیل می باشند. همچنین در مهر ماه سال 1397 با تأسیس مقطع کارشناسی ارشد این رشته اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد مورد پذیرش قرار گرفتند.

این گروه با داشتن 4 نفر عضو ثابت هیئت علمی، دو نفر هیئت علمی بورسیه و 2 نفر کارشناس فعالیت می نماید. گروه بهداشت حرفه ای دارای 3 آزمایشگاه مجزا عوامل زیان آور فیزیکی شیمیایی، آزمایشگاه تهویه صنعتی و ایمنی و آزمایشگاه مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی) می باشد.

این گروه آموزشی در مهر ماه سال 97 موفق به راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای گردید که در این راستا 5 نفر دانشجو را پذیرش نموده است.